Ożywienie Domów Spotkań

Temat przewodni 2022: Poszukiwanie śladów w moim regionie: mieszkańcy starych domów miejskich i ich historie.

 

Cele projektu:

– Ożywienie pracy projektowej grup mniejszości niemieckiej w Polsce;

– Umacnianie niemieckiej kultury, języka i tożsamości;

– Modernizacja pomysłów na projekty;

– Zwiększanie motywacji do uczestnictwa w życiu społeczności niemieckiej;

– Zwiększanie dobrowolnego zaangażowania;

– Lepsza współpraca międzypokoleniowa w ramach mniejszości niemieckiej ;

– Łączenie najmłodszego pokolenia z miejscami spotkań mniejszości niemieckiej;

 

Możliwe projekty: wystawy tematyczne; przemówienia i wykłady; spotkania tematyczne (historia Niemiec, historia lokalna, zwyczaje, język i literatura, praca pokoleniowa); warsztaty dla wszystkich pokoleń; projekty kultury młodzieżowej dostosowane do potrzeb mniejszości; spotkania w święta państwowe, takie jak Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Jedności Niemiec, Dzień Pamięci, Dzień Języka Ojczystego; wizyty partnerskie*; publikacje, przynajmniej dwujęzyczne (zwłaszcza kroniki DFK, które można wydać z okazji jubileuszu, śpiewniki – ze zbiorem starych piosenek, broszury ze zbiorem lokalnych opowieści/legend, tradycji/przepisów kulinarnych); możliwość utrwalenia (tylko w ramach projektu); działalność sportowa, która może być zatwierdzona zgodnie z odrębną definicją**.

 

– Dotacja musi być wydatkowana zgodnie z zasadą opłacalności ekonomicznej.

 

– Kandydatami są DFK (przy wsparciu opiekunów projektu), a także liderzy społeczności DMI. Wniosek należy złożyć co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem projektu.

 

– Zarządy DFK i zarządy gmin składają wnioski za pośrednictwem koordynatorów gminnych. Lista aktualnych koordynatorów społecznych znajduje się po prawej stronie.

 

– Każda grupa DMI (każdy DFK) może złożyć wniosek i zorganizować maksymalnie 6 projektów rocznie; w regionie opolskim i śląskim 4 z nich mogą być projektami niezależnymi, a 2 pozostałe mogą być zorganizowane przez wnioskodawców wyłącznie we współpracy z grupą pasywną, która wcześniej nie ubiegała się o dofinansowanie lub złożyła wniosek na projekty indywidualne w ramach “pracy w miejscu spotkań”.

 

– Finansowanie projektu w 100% nie jest możliwe, wymagane jest 15% środków własnych. Muszą one być udokumentowane w planie kosztów i udokumentowane w formie faktur podczas rozliczania rachunków.

 

– Koszty biletów wstępu do instytucji kultury i miejsc pamięci mogą być rozliczane wyłącznie w ramach środków własnych 15%.

 

– Koszty cateringu nie mogą być jedynymi kosztami w ramach 15% środków własnych.

 

– Dotacja będzie przeznaczona wyłącznie na wsparcie działań określonych we wniosku w kwocie, o którą wnioskowano. Maksymalne wsparcie dla projektu wynosi 2 700 zł.

 

– W przypadku pozycji kosztowych o wartości 1 000 zł lub wyższej, w momencie składania wniosku należy przedstawić trzy pisemne oferty cenowe

 

Górne granice kwot:

– druk publikacji do 1700 zł. Druk kalendarzy nie jest finansowany

– grupy artystów prowadzących działalność gospodarczą do 440 zł

– sprzęt nagłaśniający do 440 zł

– gościniec max 15 zł/osoba (max 750 zł). Faktura za wyżywienie musi być szczegółowo opisana (rodzaj wyżywienia, cena za osobę, ilość) !

– konkursy w projektach- nagrody do 250 zł. Rodzaj nagrody musi być podany we wniosku. Wartość nagrody do 60 zł (15euro). W przypadku projektów, które nie są konkursem, a jedynie mają w programie quiz, nie można ubiegać się o nagrody.

– warsztaty twórcze, rękodzieło max 400 zł (w przypadku warsztatów z udziałem ponad 20 osób – max 500 zł).

– koszt wynajmu sali do 400 zł (jeśli nie ma możliwości organizacji projektu w siedzibie DFK)

– wizyty partnerskie do 100 zł (ze śniadaniem)

– w przypadku projektów sportowych opłata sędziowska do maksymalnej wysokości 290 zł

– opłata dla prelegentów powinna być adekwatna do ich wykształcenia: max 250 zł (za wykład/prelekcję lub za prowadzenie warsztatów wymagających przygotowania) ; max 440 zł za szczególnie wartościowe wykłady/mówienia (np. wykładowców akademickich).

Do jednego projektu można zaangażować maksymalnie 2 prelegentów.

 

– W przypadku projektów, które wymagają moderatora lub fotografa, oczekuje się dobrowolnego zaangażowania: moderatorzy i fotografowie powinni pochodzić z własnych szeregów grupy; za ich pracę nie można żądać wynagrodzenia.

 

– W przypadku projektów związanych z ożywianiem dawnych tradycji (warsztaty kulinarne, warsztaty pieczenia) oczekuje się pracy wolontariuszy: kucharze, piekarze, cukiernicy itp. powinni pochodzić z danej organizacji; za ich pracę nie można żądać wynagrodzenia.

 

– Projektom związanym z poznawaniem historii lokalnej może towarzyszyć krótka wycieczka (do 100 km). Cel wyjazdu musi być tematycznie związany z projektem; wyjazd może być jedynie częścią większego projektu (np. spotkanie tematyczne w DFK, prezentacja/praca w grupach na wybrany temat, wyjazd do omawianego miejsca, ewaluacja). Wycieczki, które mają charakter wyłącznie turystyczny, nie mogą być finansowane!

 

– Projekty indywidualne, które mają przede wszystkim charakter festynów ludowych i sportowych oraz w których przeważają wydatki na napoje i catering nie są finansowane.

 

– Projekty, w których przeważają koszty cateringu, na ogół nie są finansowane – wyjątkiem jest sytuacja, gdy wkład własny jest znaczny. Koszty cateringu mogą wynosić maksymalnie 50% kosztów całkowitych, ale nie więcej niż 750 zł na projekt.

 

– Koszty wkładów do drukarek nie podlegają zwrotowi.

 

– Grupa może ubiegać się o wizytę partnerską maksymalnie raz w roku, wniosek może złożyć tylko jedna grupa (grupa goszcząca lub grupa odwiedzająca), w projekcie może również uczestniczyć kilka grup.

 

– Finansowanie sprzętu biurowego, mebli i prac remontowych jest niemożliwe. Wyposażenie (np. garnki, patelnie itp.) również nie może być traktowane jako wkład własny.

 

– Okręgi regionalne mają prawo do anulowania dofinansowania lub odzyskania już wypłaconych środków w momencie stwierdzenia, że środki nie zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem, jak również w przypadku braku dokumentów wymaganych do rozliczenia.

 

– Dotacja może być wypłacona jednorazowo lub w kilku ratach.

 

– Rozliczenie następuje po przedstawieniu faktur, kosztów podróży, opłat itp. Wymagane dokumenty rozliczeniowe są wymienione indywidualnie w każdej umowie. Ponadto przy rozliczaniu małych projektów wymagane są listy uczestników. Wszystkie wydatki muszą być dokonane najpóźniej w dniu realizacji projektu. Data sprzedaży podana na fakturze (dane sprzedaży) musi być zgodna z datą realizacji projektu. Ta sama zasada dotyczy daty na liście uczestników.

 

– Rozliczenie małego projektu następuje nie później niż trzy tygodnie po zakończeniu finansowanego działania. Jeżeli rozliczenie nie nastąpi w wyznaczonym terminie, dotacja może zostać anulowana.

 

– Rozliczenie musi być dokonane zgodnie z wnioskowanym planem finansowym.

 

Do rozliczenia należy dołączyć:

– zestawienie faktur – tabela w języku polskim i niemieckim

– oryginały faktur (opisane zgodnie z ogólnymi zasadami TSKN)

– Kopie obu stron faktur z zielonym opisem

– Sprawozdanie – w języku niemieckim podpisany przez wnioskodawcę lub opiekuna projektu.

– Minimum 2 zdjęcia, plakaty, dwujęzyczne zaproszenia, wycinki z gazet

– Lista obecności w oryginale

 

Najczęstsze problemy:

– brak zdjęć;

– brak odpowiednich zdjęć (na zdjęciach brakuje banerów SKGD, lub na jednym zdjęciu znajdują się banery projektów konsolidacji + konsulat);

– w ramach umów z osobami prywatnymi kwoty te są wypłacane w gotówce przez przewodniczących;

– terminy rozliczeń nie są przestrzegane;

– wnioski i listy obecności są wypełniane na starych formularzach.

– faktury z datą po realizacji projektu.

 

– Wnioski, które budzą kontrowersje, będą rozpatrywane indywidualnie przez VdG. VdG zastrzega sobie prawo do kontroli małych projektów na miejscu bez uprzedzenia.

 

Regulamin, formularze zgłoszeniowe i rozliczeniowe oraz przykładowe rozliczenie znajdują się w tabeli po prawej stronie.

 

 

* Wizyty partnerskie – spotkania dwóch lub więcej grup DMI, których celem jest wzajemne poznanie specyfiki regionu, różnic w zwyczajach i tradycjach, a także poznanie lokalnej historii.

 

** Definicję możliwych projektów sportowych można znaleźć w odrębnym “Regulaminie zajęć sportowych”.

 

 

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close