Ożywienie Domów Spotkań

Cele projektu:

– Rewitalizacja pracy projektowej grup mniejszości niemieckiej w Polsce;

– Umacnianie niemieckiej kultury, języka i tożsamości;

– Modernizacja pomysłów na projekt;

– Zwiększenie motywacji do uczestnictwa w społeczności niemieckiej;

– Zwiększenie wolontariatu;

– Lepsza współpraca międzypokoleniowa w ramach mniejszości niemieckiej;

– Łączenie najmłodszego pokolenia z miejscami spotkań mniejszości niemieckiej;

Możliwe projekty: wystawy tematyczne; wykłady i prelekcje; spotkania; warsztaty; konferencje; spotkania z okazji świąt takich jak Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Zjednoczenia Niemiec, Dzień Pamięci, Dzień Języka Ojczystego; wizyty partnerskie*; publikacje (tylko jako rezultat projektu); możliwe utrwalenia (tylko jako część projektu); działalność sportowa, która może być zatwierdzona na podstawie odrębnej definicji**.

Dotacja musi być wydatkowana zgodnie z zasadą gospodarności.

– Wnioskodawcami są grupy lokalne DFK (przy wsparciu opiekunów projektu), oraz gminne zarządy DMI. Wniosek musi zostać złożony co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem projektu.

– każda grupa DMI (każdy DFK) może złożyć wniosek i zorganizować maksymalnie 6 projektów rocznie; w regionie opolskim i śląskim 4 z tych projektów mogą być samodzielne, 2 pozostałe mogą być organizowane przez wnioskodawców wyłącznie we współpracy z grupą pasywną, która nie złożyła żadnego wniosku, lub pojedyncze projekty w ramach “Konsolidacji”.

– Nie jest możliwe 100% dofinansowanie projektu, wymagane jest 15% środków własnych. Muszą one być udokumentowane w planie kosztów, a przy rozliczaniu rachunków muszą być udokumentowane w formie faktur.

– Koszty biletów wstępu do instytucji kultury i miejsc pamięci mogą być rozliczane w ramach środków własnych 15%.

– Koszty cateringu nie mogą być rozliczane w ramach środków własnych 15%.

– W przypadku pozycji kosztorysowych przekraczających 1000 zł, w momencie składania wniosku należy przedstawić trzy pisemne oferty cenowe.

– Faktury, koszty podróży, opłaty itp. należy przedłożyć do rozliczenia. Żądane dokumenty rozliczeniowe są wymienione indywidualnie w każdej umowie. Ponadto, listy uczestników będą wymagane przy rozliczaniu małych projektów. Wszystkie wydatki muszą być dokonane nie później niż w dniu realizacji projektu. Data sprzedaży (data sprzedaży) podana na fakturze musi być zgodna z datą projektu. Ta sama zasada dotyczy daty na liście uczestników.

W ramach tej inicjatywy przygotowywane i realizowane są projekty kulturalne przy wsparciu młodych “opiekunów projektu”. Opiekunowie są szkoleni w zakresie sporządzania wniosków, przygotowywania i rozliczania rachunków, są również odpowiedzialni za poszczególne społeczności i grupy.

Zarządy DFK i zarządy gmin składają wnioski za pośrednictwem koordynatorów gminnych. Lista aktualnych koordynatorów społecznych znajduje się po prawej stronie.

Głównym celem projektu jest kultywowanie niemieckiej kultury, języka i tożsamości oraz wspieranie aktywności grup mniejszości niemieckiej. Kolejnym celem jest dotarcie do grup słabszych i wspieranie ich aktywności kulturalnej.

Możliwe projekty to:

 1. wystawy tematyczne
 2. wykłady i prelekcje
 3. spotkania tematyczne (historia Niemiec, historia lokalna, obyczaje, język i literatura)
 4. warsztaty
 5. spotkania z okazji świąt takich jak Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Jedności Niemiec, Dzień Pamięci, Dzień Języka Ojczystego
 6.  Wizyty partnerskie*.
 7. Publikacje, co najmniej dwujęzyczne (zwłaszcza kroniki DFK, które mogą być wydane z okazji 30-lecia, śpiewniki – ze zbiorem starych pieśni, broszury ze zbiorem lokalnych opowieści/legend, tradycji/przepisów kulinarnych)
 8. Konkursy internetowe dla starszych i młodszych (plastyczne, fotograficzne, literackie, historyczne) – prace są przygotowywane przez uczestników projektu w domu, fotografowane i publikowane na stronie głównej DFK przez przewodniczących lub liderów projektu Wręczenie nagród i prezentacja wyników przed szeroką publicznością w późniejszym terminie, wykonane prace (np. kartki wielkanocne) mogą być wysłane do starszych członków DFK
 9. Konkursy wokalne – dopuszcza się nagrywanie występów w domu i przesyłanie ich w formie elektronicznej do jury.
 10. konkursy wiedzy: zasady i pytania (np. o Niemczech, sławnych osobach, pisarzach itp.) są przygotowywane przez przedstawiciela DFK i wysyłane do młodszych członków drogą mailową, uczestnicy mają czas do 2 miesięcy na przygotowanie się do konkursu, sprawdzenie wyników (właściwy konkurs) odbywa się latem.
 11. publikacje upamiętniające (tylko w kontekście projektu).
 12. spotkania sportowe, które mogą być zatwierdzone na podstawie odrębnej definicji**.

 

Realizacja projektów: marzec – listopad 2021 r.

Zgłoszenie: min. 4 tygodnie przed imprezą.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi: 2500 zł.

Dla każdego projektu wymagany jest wkład własny w wysokości co najmniej 15% całkowitej kwoty dotacji.

W razie potrzeby wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie projektu w wysokości maks. 80 % kwoty dofinansowania. Pozostała kwota zostanie przekazana po rozliczeniu projektu.

W przypadku umów cywilnoprawnych zaliczka zostanie pomniejszona o kwotę umowy. Wszystkie umowy cywilnoprawne (zlecenie, umowa o dzieło) będą opłacane przez biuro SKGD bezpośrednio na konto prelegenta. Członkowie zarządu i koordynatorzy DFK nie są uprawnieni do wnoszenia opłat z tytułu zawartych umów z osobami prywatnymi w gotówce.

Zaliczki i rozrachunki przekazywane są na konto koordynatora gminnego. Koordynator środowiskowy wspólnie z Zarządem DFK uzgadnia sposób przekazania środków na konkretny projekt.

Termin rozliczenia projektu: trzy tygodnie po zakończeniu imprezy.

Księgowość obejmuje:

– zestawienie faktur – tabela w języku polskim i niemieckim

– oryginały faktur (opisane zgodnie z ogólnymi zasadami TSKN)

– Kopie obu stron faktur z zielonym opisem

– Sprawozdanie – w języku niemieckim

– Minimum 2 zdjęcia, plakaty, dwujęzyczne zaproszenia, wycinki z gazet

– Lista obecności w oryginale

Górne granice kwot zostały określone w rozporządzeniach:

– Gościnność 12 zł /osoba (max. 600 zł).

– Akompaniament muzyczny max. 400 zł

– Nagłośnienie max. 400 zł

– Materiały, rękodzieło itp. do max. 500 zł

– W przypadku projektów – nagrody konkursowe do kwoty 500 zł

– nagrody do 200 zł na projekty sportowe

– W przypadku projektów sportowych opłata sędziowska do maksymalnej wysokości 250 PLN

– W przypadku projektów partnerskich śniadanie z cateringiem do max. 90 zł

– opłata dla prelegentów do max. 210 PLN lub max. 400 PLN, ustalana w zależności od kwalifikacji prelegentów

– Maksymalnie 2 prelegentów w projekcie.

Najczęstsze problemy:

– brak zdjęć;

– brak odpowiednich zdjęć (na zdjęciach brakuje banerów SKGD, lub na jednym zdjęciu znajdują się banery projektów konsolidacji + konsulat);

– w ramach umów z osobami prywatnymi kwoty te są wypłacane w gotówce przez przewodniczących;

– terminy rozliczeń nie są przestrzegane;

– Wnioski i listy obecności są wypełniane na starych formularzach. 

– Faktury z datą po realizacji projektu

Projekty te finansowane są ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Budownictwa i Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Towarzystw Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Regulamin, formularze zgłoszeniowe i rozliczeniowe oraz przykładowe rozliczenie znajdują się w tabeli po prawej stronie.

 

* Wizyty partnerskie – spotkania dwóch lub więcej grup DMI mające na celu wzajemne poznanie specyfiki regionu, różnic w zwyczajach i tradycjach, a także poznanie lokalnej historii.

** Definicja możliwych projektów sportowych znajduje się w odrębnym “Regulaminie zajęć sportowych”.

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close