Ożywienie Domów Spotkań

Regulamin składania wniosków dotyczących małych projektów w ramach programu miejsc spotkań 2024:

 

Cele projektu:

– Ożywienie pracy projektowej grup mniejszości niemieckiej w Polsce.

– Umacnianie niemieckiej kultury, języka i tożsamości.

– Modernizacja pomysłów projektowych.

– Zwiększenie motywacji do uczestnictwa w społeczności niemieckiej.

– Zwiększenie zaangażowania wolontariuszy.

– Lepsza współpraca międzypokoleniowa w ramach mniejszości niemieckiej.

– Połączenie najmłodszego pokolenia z miejscami spotkań mniejszości niemieckiej.

 

Temat przewodni 2024:

“Typowo niemieckie – najlepsze tradycje i zwyczaje mniejszości niemieckiej w Polsce. Lokalne specjalności”

 

Możliwe projekty:

– Wystawy tematyczne.

– Prezentacje i wykłady.

– Spotkania tematyczne (historia niemiecka, historia lokalna, zachowanie obyczajów, język i literatura, praca pokoleniowa).

– Warsztaty na temat zwyczajów, kultury i historii dla wszystkich pokoleń.

– Młodzieżowe projekty kulturalne dla mniejszości.

– Spotkania tematyczne w święta państwowe, takie jak Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Jedności Niemiec i Dzień Pamięci.

– W 2024 r. w ramach lokalnych projektów historycznych nie są możliwe wycieczki łodzią ani spływy kajakowe.

– W okresie poprzedzającym Boże Narodzenie możliwe są tylko warsztaty; tradycyjne spotkania adwentowe nie są możliwe w ramach małych projektów.

– Małe publikacje możliwe są tylko jako rezultat projektu.

– Zajęcia sportowe, które mogą być zatwierdzone zgodnie z odrębnym regulaminem, który jest zamieszczony poniżej.

 

Zasady:

– Dotacja musi być wydatkowana zgodnie z zasadą efektywności ekonomicznej, a podwójne finansowanie lub połączenie dwóch lub więcej grantów BMI w kontekście małego projektu jest zabronione.

– Wnioskodawcami są DFK (przy wsparciu opiekunów projektów), a także zarządy wspólnot MN.

– Wniosek należy złożyć co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem projektu.

– Każda grupa DMI (każde DFK) może złożyć wniosek i zorganizować maksymalnie 4 projekty rocznie.

– Finansowanie projektu w 100% nie jest możliwe, wymagane jest co najmniej 15% środków własnych. Środki te muszą być udokumentowane w planie kosztów i muszą być udokumentowane w formie faktur w momencie rozliczenia.

– W przypadku wszystkich projektów, w których ponoszone są koszty podróży lub transportu, wymagane jest co najmniej 20% środków własnych.

– Koszty biletów wstępu do instytucji kultury i miejsc pamięci mogą być rozliczane wyłącznie w ramach środków własnych.

– Druk kalendarzy nie jest finansowany.

– Wysokość opłat za wykłady i prezentacje powinna być współmierna do wykształcenia prelegentów i prezenterów. Obowiązują następujące maksymalne kwoty:

  1. do 250 zł za wykład/prelekcję lub za prowadzenie warsztatów, które wymagają przygotowania,
  2. do 440 zł w przypadku szczególnie wykwalifikowanych wykładów/prelegentów, (np. przez nauczycieli akademickich).

– W ramach jednego projektu można zaangażować maksymalnie jednego prelegenta.

– W przypadku grup artystów prowadzących działalność gospodarczą maksymalna kwota, o którą można się ubiegać, wynosi 440 PLN.

– Na sprzęt nagłaśniający można wnioskować o kwotę do 440 zł.

– W przypadku projektów, które wymagają moderatora lub fotografa, oczekuje się pracy wolontariackiej: moderatorzy i fotografowie powinni pochodzić z własnych szeregów organizacji; za ich pracę nie można żądać wynagrodzenia.

– W przypadku projektów związanych z rewitalizacją starych tradycji (warsztaty gotowania, pieczenia) oczekuje się dobrowolnego zaangażowania: kucharze, piekarze, cukiernicy itp. powinni pochodzić z własnych szeregów organizacji; nie można żądać wynagrodzenia za ich pracę.

– Projekty, które dotyczą odkrywania lokalnej historii, mogą być połączone z krótką wycieczką (do 50 km). Cel podróży musi być tematycznie związany z projektem. Wycieczka może być tylko częścią większego projektu (np. spotkanie tematyczne w DFK, prezentacja w DFK, spotkanie w DFK).

– Projekty dotyczące historii lokalnej powinny odbywać się głównie na miejscu, w siedzibach stowarzyszeń MN (w DFK).

– DFK może ubiegać się o projekt wyjazdowy maksymalnie raz w roku. Wycieczki o charakterze czysto turystycznym nie mogą być finansowane!

– Koszty gościnności max 15 zł/osoba. Faktura za wyżywienie musi być szczegółowo opisana (rodzaj wyżywienia, cena za osobę, ilość).

– Projekty, które mają przede wszystkim charakter festynów ludowych i sportowych oraz te, w których przeważają wydatki na napoje i catering nie są finansowane.

– Dofinansowanie kosztów cateringu nie może przekroczyć 750 PLN na projekt.

– Nie można ubiegać się o nagrody lub drobne upominki; w przypadku projektów o charakterze konkursowym mogą być one finansowane w ramach środków własnych. Wartość nagrody nie może być wyższa niż 60 zł.

– W przypadku warsztatów kreatywnych można wnioskować o materiały o wartości do 400 zł. Rodzaj materiałów należy określić we wniosku.

– Na drobne publikacje będące efektem projektu można wnioskować o kwotę do 500 zł.

– Projekty powinny odbywać się we własnej siedzibie organizacji (DFK, siedziby MN itp.). Jeśli nie jest to możliwe ze względu na wielkość lokalu, koszty wynajmu sali mogą wynieść do 400 zł.

– Koszt tuszy do drukarek nie jest finansowany.

– Dofinansowanie sprzętu biurowego, mebli i prac remontowych jest niemożliwe. Wyposażenie (np. garnki, patelnie itp.) również nie może być wykazywane jako wkład własny.

– Dotacja będzie przekazywana wyłącznie na działania określone we wniosku we wnioskowanej kwocie. Wszelkie zmiany wymagają zgody okręgów regionalnych, które zarządzają funduszami projektu.

– Maksymalne wsparcie dla jednego projektu wynosi 2700 zł.

– W przypadku pozycji kosztowych o wartości 1000 PLN lub wyższej, w momencie składania wniosku należy przedłożyć trzy pisemne oferty cenowe, które należy złożyć już wraz z wnioskiem.

– Okręgi regionalne mają prawo do anulowania dofinansowania lub zażądania zwrotu już wypłaconych środków, gdy tylko zostanie stwierdzone, że środki nie zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i brakuje dokumentów wymaganych do rozliczenia. Szczegóły dotyczące zwrotu są określone w umowach zawartych między DFK a okręgami regionalnymi. W przypadkach spornych – konieczna jest konsultacja z koordynatorem VdG.

– Dotacja może zostać wypłacona jednorazowo lub w kilku ratach.

– Faktury, koszty podróży, opłaty itp. są rozliczane po złożeniu wniosku. Wymagane dokumenty księgowe są wymienione indywidualnie w każdej umowie. Ponadto do rozliczenia małych projektów wymagane są listy uczestników.

– Wszystkie wydatki muszą być dokonane najpóźniej w dniu realizacji projektu. Data sprzedaży podana na fakturze musi być zgodna z datą realizacji projektu. Ta sama zasada dotyczy daty na liście uczestników.

– Dokumenty projektu należy złożyć nie później niż trzy tygodnie po zakończeniu dofinansowanego działania.

Jeśli rachunki nie zostaną rozliczone w terminie, dotacja może zostać anulowana.

– Rozliczenie musi być dokonane zgodnie z wnioskowanym planem finansowym. Poszczególne odchylenia mogą wynosić do 20% (jeśli poczyniono oszczędności na innych pozycjach kosztów). Jednakże ostateczna kwota nie może być wyższa niż kwota określona w budżecie.

– Do rozliczenia należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne w języku niemieckim.

– Projekty muszą być opatrzone co najmniej 3-4 wydrukowanymi zdjęciami lub filmami/artykułami prasowymi.

– Sprawozdanie musi być podpisane przez wnioskodawcę lub opiekuna projektu.

– Należy przedłożyć listę uczestników z danymi dotyczącymi wieku i podpisami uczestników.

– Nawet w przypadku dużych projektów z udziałem 100 lub więcej uczestników, należy przedłożyć podpisane listy uczestników.

– Wnioski, które budzą kontrowersje będą rozpatrywane indywidualnie przez VdG. VdG zastrzega sobie prawo do kontroli małych projektów na miejscu bez uprzedzenia.

 

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close