Ożywienie Domów Spotkań

Temat przewodni 2023: 

Odkryj swoje własne korzenie”

 

Cele projektu:

 • Ożywienie pracy projektowej grup mniejszości niemieckiej w Polsce.
 • Umacnianie niemieckiej kultury, języka, ideowości i tożsamości.
 • Modernizacja pomysłów na projekty.
 • Zwiększanie motywacji do uczestnictwa w życiu społeczności niemieckiej.
 • Zwiększanie dobrowolnego zaangażowania.
 • Lepsza współpraca międzypokoleniowa w mniejszości niemieckiej.
 • Łączenie najmłodszego pokolenia z miejscami spotkań mniejszości niemieckiej.

 

Możliwe projekty:

 • wystawy tematyczne,
 • prezentacje i wykłady,
 • spotkania tematyczne (historia Niemiec, historia lokalna, zwyczaje, język i literatura, praca pokoleniowa),
 • warsztaty z zakresu obyczajowości, kultury i historii dla wszystkich pokoleń. W przypadku pozostałych warsztatów zaleca się skorzystanie z ofert projektu LERNRAUM.pl,
 • projekty kultury młodzieżowej dostosowane do potrzeb mniejszości,
 • spotkania tematyczne w dni świąteczne, takie jak Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Jedności Niemiec, Dzień Pamięci, Dzień Języka Ojczystego,
 • wizyty partnerskie*,
 • zajęcia sportowe, które mogą być zatwierdzone zgodnie z odrębną definicją**,
 • w 2023 roku nie są możliwe rejsy statkiem w ramach projektów z zakresu historii lokalnej,
 • w okresie przedświątecznym możliwe są tylko warsztaty, tradycyjne spotkania adwentowe nie są możliwe w ramach małych projektów.

 

* Wizyty partnerskie – spotkania dwóch lub więcej grup DMI, których celem jest wzajemne poznanie specyfiki regionu, różnic w zwyczajach i tradycjach, a także poznanie lokalnej historii.

** Definicję możliwych projektów sportowych można znaleźć w odrębnym “Regulaminie zajęć sportowych”.

 

 

 

Zasady:

 • Każda grupa DMI (każde DFK) może złożyć wniosek i zorganizować maksymalnie
  4 projektów rocznie.
 • Dotacja musi być wydatkowana zgodnie z zasadą opłacalności ekonomicznej. Podwójne finansowanie lub połączenie dwóch lub więcej dotacji BMI w ramach małego projektu jest zabronione.
 • Wnioskodawcami są DFK (przy wsparciu opiekunów projektu), a także liderzy społeczności DFK. Wniosek należy złożyć co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem projektu.
 • Nie jest możliwe 100% dofinansowanie projektu, wymagane jest co najmniej 15% środków własnych.
 • Zarządy DFK i zarządy gmin składają wnioski za pośrednictwem koordynatorów gminnych. Lista aktualnych koordynatorów społecznych znajduje się po prawej stronie.
 • Dotacja będzie przeznaczona wyłącznie na wsparcie działań określonych we wniosku w kwocie, o którą wnioskowano. Maksymalne wsparcie dla projektu wynosi 2 700 zł.
 • Projekty indywidualne, które mają przede wszystkim charakter festynów ludowych i sportowych oraz te, w których przeważają wydatki na napoje i catering nie są finansowane.
 • Do rozliczenia należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne w języku niemieckim, a projekty muszą być potwierdzone co najmniej 2 drukowanymi zdjęciami lub filmami/artykułami prasowymi, a także 3 lub 4 zdjęciami w formacie JPG. Sprawozdanie merytoryczne musi być podpisane przez wnioskodawcę lub opiekuna projektu. W przypadku projektów, w których uczestniczy co najmniej 100 osób, na zdjęciach musi być widoczna duża liczba uczestników lub należy przedłożyć podpisane listy uczestników.
 • Okręgi regionalne mają prawo do anulowania dofinansowania lub odzyskania już wypłaconych środków w momencie stwierdzenia, że środki nie zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem, jak również w przypadku braku dokumentów wymaganych do rozliczenia.
 • Rozliczenie następuje po przedstawieniu faktur, kosztów podróży, opłat itp. Wymagane dokumenty rozliczeniowe są wymienione indywidualnie w każdej umowie. Ponadto przy rozliczaniu małych projektów wymagane są listy uczestników. Wszystkie wydatki muszą być dokonane najpóźniej w dniu realizacji projektu. Ta sama zasada dotyczy daty na liście uczestników.
 • Umowy z referentami muszą być rozliczone w tym samym miesiącu, w którym zostały zawarte, dlatego przy składaniu wniosku należy złożyć oświadczenie podatkowe referenta. Przewodniczący DFK nie mają prawa podpisywać umów!
 • Rachunki muszą być sporządzone zgodnie z wnioskowanym budżetem – z uwzględnieniem środków własnych. Możliwe są odchylenia do 20% (w poszczególnych pozycjach). Ostateczna kwota nie może być jednak wyższa od kwoty podanej w planie finansowym.
 • Wnioski, które budzą kontrowersje będą rozpatrywane indywidualnie przez VdG. VdG zastrzega sobie prawo do kontroli małych projektów na miejscu bez uprzedzenia.

 

Kwoty, górne granice kwot, finansowanie:

 • We wszystkich projektach, w których ponoszone są koszty transportu wymagane jest co najmniej 20% środków własnych.
 • Koszty cateringu mogą wynosić maksymalnie 50% kosztów całkowitych, ale nie więcej niż 750 zł na projekt. Koszty cateringu nie mogą być jedynymi kosztami zaliczanymi do środków własnych.
 • Koszty biletów wstępu do instytucji kultury i miejsc pamięci mogą być ujęte wyłącznie w ramach środków własnych.
 • Druk kalendarzy nie jest finansowany.
 • Wysokość opłat za wykłady i prezentacje powinna być współmierna do wykształcenia prelegentów i prezenterów. Obowiązują następujące maksymalne kwoty:
 1. do 250 zł za wykład/prelekcję lub za prowadzenie warsztatów, które wymagają przygotowania,
 2. do 440 zł w przypadku szczególnie wykwalifikowanych wykładów/prelegentów, (np. przez nauczycieli akademickich),
 3. dla grup artystycznych prowadzących działalność gospodarczą (faktura) można ubiegać się o maksymalną kwotę 440 zł, za nagłośnienie można wnioskować do 440 zł.
 • Do jednego projektu można zaangażować MAKSYMALNIE JEDNEGO REFERENTA.
 • Koszty gościnności max 15 zł/osoba (max 750 zł). Faktura za wyżywienie musi być szczegółowo opisana (rodzaj wyżywienia, cena za osobę, ilość).
 • Nie można ubiegać się o nagrody lub drobne upominki. W przypadku projektów o charakterze konkursowym o nagrody można ubiegać się wyłącznie w ramach wkładu własnego. Rodzaj nagród musi być podany już we wniosku. Wartość nagrody nie może być wyższa niż 60 zł.
 • Koszt wynajmu sali do 400 zł (jeśli nie ma możliwości organizacji projektu w siedzibie DFK).
 • Wizyty partnerskie do 100 zł.
 • W przypadku projektów sportowych opłata sędziowska do maksymalnej wysokości 290 zł.
 • W przypadku projektów, które wymagają moderatora lub fotografa, oczekuje się dobrowolnego zaangażowania: moderatorzy i fotografowie powinni pochodzić z własnych szeregów grupy; za ich pracę nie można żądać wynagrodzenia.
 • W przypadku projektów związanych z ożywianiem dawnych tradycji (warsztaty kulinarne, warsztaty pieczenia) oczekuje się pracy wolontariuszy: kucharze, piekarze, cukiernicy itp. powinni pochodzić z danej organizacji; za ich pracę nie można żądać wynagrodzenia.
 • Projektom związanym z poznawaniem historii lokalnej może towarzyszyć krótka wycieczka (do 100 km). Cel wyjazdu musi być tematycznie związany z projektem; wyjazd może być jedynie częścią większego projektu (np. spotkanie tematyczne w DFK, prezentacja/praca w grupach na wybrany temat, wyjazd do omawianego miejsca, ewaluacja). Wycieczki, które mają charakter wyłącznie turystyczny, nie mogą być finansowane!
 • Koszty wkładów do drukarek nie mogą być refundowane. Dofinansowanie sprzętu biurowego, mebli i prac remontowych nie jest możliwe. Wyposażenie (np. garnki, patelnie itp.) nie może też być rozliczane jako wkład własny.
 • W przypadku pozycji kosztowych o wartości 1.000 zł lub wyższej, w momencie składania wniosku należy przedłożyć trzy pisemne oferty cenowe.
 • W przypadku warsztatów kreatywnych można ubiegać się o materiały o wartości do 400 zł.
 • Dotacja będzie przeznaczona wyłącznie na działania określone we wniosku i we wnioskowanej kwocie finansowana. Wszelkie zmiany wymagają zgody okręgów regionalnych, które zarządzają funduszami projektu. Maksymalne wsparcie dla projektu wynosi 2.700 zł.

 

Do rozliczenia należy dołączyć:

 • zestawienie faktur – tabela w języku polskim i niemieckim.
 • oryginały faktur (opisane zgodnie z ogólnymi zasadami TSKN).
 • Kopie obu stron faktur z zielonym opisem.
 • Sprawozdanie – w języku niemieckim, podpisane przez wnioskodawcę lub opiekuna projektu.
 • Minimum 2 zdjęcia, plakaty, dwujęzyczne zaproszenia, wycinki z gazet.
 • Lista obecności w oryginale.

 

Najczęstsze problemy:

– brak zdjęć lub nieodpowiednie zdjęcia (na zdjęciach brakuje banerów SKGD, lub na jednym zdjęciu znajdują się banery projektów konsolidacji + konsulat);

– w ramach umów z osobami prywatnymi kwoty te są wypłacane w gotówce przez przewodniczących;

– terminy rozliczeń nie są przestrzegane;

– wnioski i listy obecności są wypełniane na starych formularzach;

– faktury z datą po realizacji projektu.

  

Regulamin, formularze zgłoszeniowe i rozliczeniowe oraz przykładowe rozliczenie znajdują się w tabeli po prawej stronie.

 

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close