Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

 Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, jest organem opiniodawczo- doradczym Prezesa Rady Ministrów, utworzonej na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Komisję Wspólną tworzą m.in. przedstawiciele wskazanych w ustawie organów administracji rządowej oraz przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych. Mniejszość niemiecka ma tam dwóch swoich przedstawicieli. Komisja Wspólna dysponuje możliwością zwracania się z prośbą o stanowiska i informacje do placówek i środowisk naukowych oraz organizacji społecznych. Ma możliwość zapraszania do swojej działalności przedstawicieli jednostek P1670630samorządu terytorialnego, organizacji społecznych oraz środowisk naukowych. Rola Komisji Wspólnej jest również wizerunkowo bardzo ważna dla mniejszości i to nie tylko niemieckiej. Organ ten naświetla na poziomie rządowym problemy z którymi zmagają się mniejszości w Polsce, a które bez niej mogłyby w ogóle nie zostać zauważone, a jedynie rozproszone i pozostawione same sobie. Komisja czuwa również nad stopniem realizacji ustawy o mniejszościach oraz jest mediatorem i pośrednikiem pomiędzy stroną rządową a poszczególnymi mniejszościami. Do jej głównych zadań należy m.in.: wyrażanie opinii w sprawach realizacji praw i potrzeb mniejszości, w tym ocena sposobu realizacji tych praw oraz formułowanie propozycji w zakresie działań zmierzających do zapewnienia realizacji praw i potrzeb mniejszości, opiniowanie programów służących tworzeniu warunków sprzyjających zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących mniejszości, opiniowanie wysokości i zasad podziału środków przeznaczonych w budżecie państwa na wspieranie działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego, podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób należących do mniejszości.

Pokrewne wpisy:

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close