Statut

STATUT TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM

 

Rozdział I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA WŁADZ TOWARZYSTWA

§ 1

Nazwa Towarzystwa: TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM, zwane w dalszej części „Towarzystwem” albo w skrócie „TSKN” jest stowarzyszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2

Towarzystwo działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a szczególnie na obszarze Śląska Opolskiego i ma prawo organizowania się w struktury ustalone przez Zarząd Towarzystwa.

§ 3

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Opole.

Rozdział II

CHARAKTER PRAWNY TOWARZYSTWA

§ 4

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim posiada osobowość prawną.

§ 5

 1. Podstawową jednostką terenową TSKN jest koło „Deutscher Freundschaftskreis”, w skrócie DFK.  Jednostki terenowe TSKN mogą uzyskać osobowość prawną w ramach działalności Towarzystwa po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu TSKN i wpisaniu do odpowiedniego rejestru. Z chwilą uzyskania osobowości prawnej przez jednostkę terenową TSKN staje się podmiotem prawa cywilnego. Z chwilą uzyskania osobowości prawnej przez strukturę TSKN przejmuje ona do korzystania majątek będący dotychczas w jej dyspozycji, za wyjątkiem nieruchomości. Towarzystwo nie odpowiada za zobowiązania kół DFK lub Zarządu Gminnego posiadających osobowość prawną.
 1. Towarzystwo używa pieczęci w języku polskim i niemieckim o treści: „Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim” i odpowiednio:
  1. Zarząd Towarzystwa w ………………………………………………
  2. Zarząd Powiatowy w …………………………………………………
  3. Zarząd Miejsko-Gminny w ………………………………………..
  4. Zarząd Gminny w ……………………………………………………..
  5. Zarząd Koła  DFK w …………………………………………………
 1. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim może posiadać znak organizacyjny według wzoru ustalonego przez Zarząd Towarzystwa.
 1. Towarzystwo ma prawo używania sztandaru i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 1. Za zasługi położone w realizacji celów statutowych Towarzystwo może nadawać odznaki honorowe i medale za zasługi osobom fizycznym i prawnym oraz instytucjom i organizacjom niemającym osobowości prawnej.
 1. Towarzystwo posiada status organizacji pożytku publicznego.

Rozdział III

CELE TOWARZYSTWA

§ 6

Celami Towarzystwa są, w szczególności:

 1. Krzewienie, popularyzacja oraz rozwój niemieckiej oświaty, kultury, sztuki i języka.
 2. Występowanie do władz i instytucji publicznych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych i bytowych nurtujących ludność narodowości niemieckiej zamieszkałą na terenie działania Towarzystwa.
 3. Reprezentowanie zbiorowych oraz indywidualnych interesów członków wszystkich struktur Towarzystwa w stosunku do: Władz Państwowych Republiki Federalnej Niemiec (na szczeblu Federalnym i Krajów Związkowych), Władz i organów administracji publicznej Rzeczpospolitej Polskiej oraz władz wszystkich krajów Unii Europejskiej, przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych Republiki Federalnej Niemiec, innych instytucji publicznych, a także organizacji społecznych oraz gospodarczych Republiki Federalnej Niemiec, Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszystkich krajów Unii Europejskiej.
 4. Wspieranie partnerskiej współpracy ludności niemieckiej z ludnością polską na terenie działania Towarzystwa.
 5. Udzielanie pomocy osobom powracającym na stałe z Niemiec i innych krajów.
 6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 7. Organizowanie pomocy materialnej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dla rodzin wielodzietnych, osób starszych, samotnych, osób poszkodowanych przez los, w tym poszkodowanych w okresie wojny oraz na wskutek przebywania w niewoli i obozach pracy oraz wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.
 8. Uczestnictwo w życiu społeczno-publicznym, w szczególności: a) Udział w referendach zarządzonych przez stosowne władze.b) Udział w wyborach parlamentarnych krajowych i europejskich oraz wyborach samorządowych wszystkich szczebli.c) Zgłaszanie kandydatów na ławników oraz inne funkcje społeczne.
 9. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 10. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi.
 11. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 12. Działania na rzecz edukacji obywatelskiej.
 13. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 14. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 15. Działania na rzecz usług dedykowanych seniorom.
 16. Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
 17. Działania z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 18. Działania na rzecz rewitalizacji, ochrony i opieki nad zabytkami.”

Rozdział IV

ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

 1. Towarzystwo kieruje swoje działania do ogółu społeczeństwa a w szczególności do ludności niemieckiej
 1. Towarzystwo osiąga swoje cele, w szczególności przez:
 • 1) organizowanie ośrodków krzewienia i popularyzacji kultury i sztuki niemieckiej, w szczególności bibliotek, domów kultury, klubów i świetlic,
 • 2) popieranie amatorskiego ruchu artystycznego, w szczególności poprzez zakładanie zespołów artystycznych,
 • 3) rozwój ruchu sportowego i rekreacyjnego, w szczególności poprzez zakładanie klubów sportowych,
 • 4) organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • 5) tworzenie i prowadzenie szkół,
 • 6) współpracę z organami administracji publicznej odpowiedzialnymi za oświatę w zakresie rozwoju nauczania języka niemieckiego, szczególnie jako języka mniejszości narodowej,
 • 7) organizowanie i wspieranie mediów niemieckojęzycznych na terenie działania Towarzystwa,
 • 8) nawiązywanie i prowadzenie poprzez władze Towarzystwa i jego struktury partnerskiej współpracy z odpowiednimi dla Towarzystwa organizacjami w Republice Federalnej Niemiec i w innych krajach, w tym również z instytucjami kulturalnymi,
 • 9) współpracę z władzami kościelnymi w szczególności w zakresie wspierania duszpasterstwa w języku niemieckim,
 • 10) współpracę z polskimi organizacjami kulturalnymi, w zakresie organizowania pomocy placówkom kulturalnym Towarzystwa, organizowanie wycieczek w kraju i za granicą w ramach wymiany kulturalnej,
 • 11) udzielanie pomocy prawnej członkom Towarzystwa,
 • 12) organizowanie różnorodnych form działalności gospodarczej, usługowo-handlowej i turystycznej po uzyskaniu stosownych zezwoleń,
 • 13) finansowe i rzeczowe wspieranie ludności zamieszkałej na terenie działania Towarzystwa, między innymi poprzez tworzenie do tego celu stosownych organizacji,
 • 14) współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego.
 • 15) prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i medialnej w zakresie realizacji celów statutowych.

§ 7 a

Towarzystwo może prowadzić działalność pożytku publicznego w formie:

 1. Odpłatnej zapisanej w § 7 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10
 1. Nieodpłatnej zapisanej w § 7 pkt  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14.

Rozdział V

CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba narodowości niemieckiej, posiadająca obywatelstwo polskie, zamieszkała na obszarze działania Towarzystwa, w tym również małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Towarzystwa bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
 2. Członkiem honorowym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, pochodzenia niemieckiego, a także innej narodowości i z innego terenu powołana przez Zebranie Koła i zatwierdzona przez Zarząd Towarzystwa.
 3. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna bez względu na narodowość i miejsce zamieszkania, a także każda osoba prawna, która zadeklaruje wspieranie Towarzystwa.

§ 9

Członkostwo zwyczajne i wspierające nabywa się przez złożenie deklaracji o przystąpieniu do Towarzystwa i po zatwierdzeniu jej przez Zarząd Koła.

§ 10

 1. Członek zwyczajny Towarzystwa posiada następujące prawa i obowiązki:
 • 1) ma prawo po ukończeniu 18 roku życia i pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych wybierać i być wybranym do władz Towarzystwa, zaś członek zwyczajny który ukończył 16 rok życia wybierać i być wybranym do władz struktur terenowych, o których mowa w § 30 Statutu, z tym zastrzeżeniem, iż w składzie zarządu struktury terenowej większość muszą stanowić osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych.
 • 2) prawo korzystania z mienia Towarzystwa za zgodą i na zasadach określonych przez władze odpowiedzialne za mienie Towarzystwa z zastrzeżeniem 37,
 • 3) prawo do wystąpienia z Towarzystwa w każdym czasie przez zgłoszenie pisemnego oświadczenia do Zarządu Koła,
 • 4) obowiązek czynnie współpracować w realizacji zamierzeń Towarzystwa,
 • 5) obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa,
 • 6) obowiązek regularnego opłacania ustalonych składek członkowskich.
 1. Członek wspierający Towarzystwa posiada następujące prawa i obowiązki:
 • 1) prawo korzystania z mienia Towarzystwa za zgodą i na zasadach określonych przez władze odpowiedzialne za mienie Towarzystwa z zastrzeżeniem 37,
 • 2) prawo do wystąpienia z Towarzystwa w każdym czasie przez zgłoszenie pisemnego oświadczenia do Zarządu Koła,
 • 3) obowiązek czynnie współpracować w realizacji zamierzeń Towarzystwa,
 • 4) obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa,
 • 5) obowiązek regularnego opłacania ustalonych składek członkowskich.

§ 11

 1. Członkostwo wygasa przez:
 2.             1)         rozwiązanie Towarzystwa,            2)         śmierć członka Towarzystwa,            3)         dobrowolne wystąpienie, zgłoszone na piśmie Zarządowi Koła,            4)         przez wydalenie członka z Towarzystwa, jeżeli swoją postawą przynosi szkodę Towarzystwu,            5)         nieopłacanie składek członkowskich przez okres jednego roku.
 3. Wniosek o wydalenie członka wraz z jego uzasadnieniem może przedstawić w formie pisemnej zarząd każdego szczebla struktury Towarzystwa oraz każdy członek Towarzystwa, który powziął wiadomość o szkodliwej działalności.
 4. Wniosek o wydalenie składa się do Sądu Koleżeńskiego. Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku przez Sąd Koleżeński.
 5. Na rozstrzygnięcie Sądu Koleżeńskiego, w terminie 60 dni od dnia rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego Zarządowi Towarzystwa zainteresowanemu oraz wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów. Ostateczną decyzję w sprawie wydalenia członka, podejmuje na najbliższym posiedzeniu Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa zgodnie z punktem 11 § 14 Statutu Towarzystwa.

Rozdział VI

WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 12

 1. Do władz Towarzystwa należą:
 • 1) Walne Zebranie Delegatów (zwane dalej również jako „Walne Zebranie”), które składa się ze 150 delegatów. Każdej strukturze gminnej przysługuje prawo do wyboru przynajmniej jednego delegata. Pozostała część delegatów dzielona jest proporcjonalnie między te struktury gminne według ilości płacących członków na dzień 31. grudnia roku przed rokiem poprzedzającym termin zebrania wyborczego w sposób następujący: liczbę płacących członków w gminie dzieli się kolejno przez 1; 2; 3; 4; 5 i dalsze kolejne liczby, aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle kolejno największych liczb, ile wynosi liczba delegatów do rozdzielenia między gminy. Każdej gminie przyznaje się tyle delegatów, ile spośród ustalonego w powyższy sposób szeregu ilorazów przypada jej liczb kolejno największych. Jeżeli kilka gmin uzyskało ilorazy równe ostatniej liczbie z liczb uszeregowanych w podany wyżej sposób, a gmin tych jest więcej niż delegatów do rozdzielenia, wówczas o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Zarząd Towarzystwa z prawem uczestnictwa zainteresowanych stron.
 • 2) Zarząd Towarzystwa (zwany również jako „Zarząd”) – 11 członków.
 • 3) Komisja Rewizyjna – 5 członków.
 • 4) Sąd Koleżeński – 5 członków.
 • 5) Przewodniczący Zarządu Towarzystwa.
 1. Delegatem może zostać wyłącznie pełnoletni członek Towarzystwa, wybierany przez gminną strukturę na okres kadencji. Kadencja trwa cztery lata.
 1. Członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa może zostać wyłącznie Delegat wybrany na czteroletnią kadencję Walnego Zebrania Delegatów.
 1. Członkowie Zarządu Towarzystwa nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 13

1.      Walne Zebranie Delegatów obraduje na posiedzeniach (Zebraniach). Władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Delegatów. Odróżnia się Walne Zebranie Zwyczajne i Walne Zebranie Nadzwyczajne.

2.     Walne Zebranie Zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa jeden raz w roku, po złożeniu sprawozdania finansowego (bilansu), jednak nie później niż w terminie do końca czerwca.

3.      Walne Zebranie Nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek:

1) Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, w terminie trzech miesięcy od daty złożenia pisemnego wniosku,

2) co najmniej 1/3 liczby zarządów kół DFK wymienionych w rozdziale VII statutu – w terminie trzech miesięcy od daty złożenia Zarządowi Towarzystwa pisemnego wniosku.

§ 14

 

Walne Zebranie Delegatów:

 • 1) wybiera Zarząd Towarzystwa w składzie jedenastu (11) członków na okres czterech (4) lat, z tym, że w skład Zarządu z mocy niniejszego statutu powinny wchodzić:
  1. Przewodniczący Zarządu Towarzystwa wybrany spośród delegatów Walnego Zebrania Delegatów,
  2. dziesięć osób (10) osób wybranych spośród delegatów Walnego Zebrania Delegatów,
 • 2) Wybiera Komisję Rewizyjną Towarzystwa w składzie pięciu (5) członków spośród delegatów Walnego Zebrania Delegatów na okres czterech (4) lat.
 • 3) Wybiera Sąd Koleżeński Towarzystwa w składzie pięciu (5) członków spośród delegatów Walnego Zebrania Delegatów na okres czterech (4) lat.
 • 4) Rozpatruje sprawozdania Zarządu Towarzystwa i udziela Zarządowi Towarzystwa absolutorium.
 • 5) Uchwala Statut Towarzystwa i dokonuje jego zmiany.
 • 6) Ustala program działania Towarzystwa.
 • 7) Udziela Zarządowi Towarzystwa specjalnych upoważnień wynikających z postanowień Statutu.
 • 8) Decyduje o rozwiązaniu Towarzystwa.
 • 9) Ustala wysokość składek członkowskich.
 • 10) Ustala zmianę siedziby Towarzystwa.
 • 11) Rozpatruje odwołania członków od decyzji organów Towarzystwa oraz Sądu Koleżeńskiego.

§ 15

Obrady i głosowania Walnego Zebrania Delegatów są ważne przy obecności co najmniej 50%+1 delegata.

§ 16

 1. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu Delegatów uprawnionych do głosowania. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu, rozwiązania lub likwidacji Towarzystwa, wymagają co najmniej większości 2/3 oddanych głosów. Głosowanie, z zastrzeżeniem ust. 2, jest co do zasady jawne – jednak Walne Zebranie może zadecydować o tajności głosowania.
 2. Wybór członków Zarządu Towarzystwa następuje w głosowaniu tajnym, chyba że wszyscy obecni na Zebraniu delegaci wyrażą zgodę na głosowanie jawne. O wyborze decyduje zwykła większość głosów. W razie równości głosów przeprowadza się ponowne głosowanie, a przy powtórnej równości głosów o wyborze decyduje wynik losowania. Przed przeprowadzeniem wyborów Walne Zgromadzenie Delegatów może w drodze odrębnej uchwały określić procedurę przeprowadzenia głosowania i zgłaszania kandydatów.
 3. Członkowie organów Towarzystwa powiadamiani są o terminie i miejscu Walnego Zebrania Delegatów oraz porządku obrad w sposób zwyczajowo przyjęty w Towarzystwie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż na trzydzieści (30) dni przed zamierzonym terminem posiedzenia.
 4. Nie później niż dwa (2) tygodnie przed planowanym terminem Walnego Zebrania Delegatów można składać propozycje projektów uchwał. Złożone w tym trybie propozycje wymagają zaopiniowania przez Zarząd. Zaopiniowane projekty są zgłaszane przez Zarząd jako autopoprawki do porządku obrad przed jego przyjęciem przez Walne Zebranie Delegatów. Inicjatywa do zgłaszania propozycji projektów uchwał przysługuje delegatom, zarządom DFK, zarządom gminnym, zarządom powiatowym lub grupie 15 członków TSKN
 5. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że zgoda na zmianę porządku obrad zostanie wyrażona w formie uchwały przyjętej bezwzględną większością głosów delegatów biorących udział w Zebraniu Delegatów, z uwzględnieniem postanowień § 15 Statutu. Inicjatywa uchwałodawcza w trakcie trwającego posiedzenia przysługuje grupie co najmniej 10 delegatów.

§ 17

Organem kierującym pracą Towarzystwa między Walnymi Zebraniami Delegatów jest Zarząd Towarzystwa.

Zarząd jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zebraniami.

§ 18

Zarząd Towarzystwa składa się z: Przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza, skarbnika i 6 członków. Członkostwo w Zarządzie wygasa w skutek rezygnacji lub śmierci. Wybór nowych członków zarządu następuje na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów, z tym że ich ogólna liczba nie może przekroczyć 11 osób.

§ 19

 1. Przewodniczący Zarządu Towarzystwa wybierany jest w wyborach bezpośrednich przez Walne Zebranie Delegatów uczestniczących w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, w głosowaniu tajnym.
 1. Przewodniczący Zarządu wchodzi w skład i przewodniczy Zarządowi.
 1. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa, z zastrzeżeniem paragrafów szczególnych, należy:
 • 1) Organizacja i nadzorowanie pracy Zarządu oraz prowadzenie jego obrad.
 • 2) Zwoływanie posiedzeń Zarządu i przewodniczenie posiedzeniom.
 • 3) Czuwanie nad porządkiem obrad.
 • 4) Zarządzanie i przeprowadzanie głosowań nad projektami uchwał, podpisywanie uchwał Zarządu.
 • 5) Reprezentowanie organizacji na zewnątrz z zastrzeżeniem pkt 6.
 • 6) Składanie samodzielnie oświadczeń woli dotyczących zaciągania zobowiązań do kwoty 20 000 PLN.
 • 7) Powoływanie ekspertów, doradców i pełnomocników, którzy nie są członkami zarządu.
 • 8) Wnioskowanie o powołanie dyrektora biura.

§ 20

Zarząd odbywa swoje posiedzenia co najmniej sześć razy w roku.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 2. kierowanie działalnością Towarzystwa i wykonywanie czynności nadzorczo-kontrolnych w stosunku do struktur terenowych,
 3. powoływanie i organizowanie struktur Towarzystwa,
 4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów,
 5. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Delegatów,
 6. zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów,
 7. ustalanie regulaminu pracy Zarządu TSKN, oraz regulaminu pracy dla struktur terenowych określonych w rozdziale VII, paragrafie 29. punkt 1 i 2 statutu Towarzystwa,
 8. przygotowanie sprawozdań z działalności Towarzystwa pod obrady Walnego Zebrania Delegatów,
 9. powoływanie i odwoływanie dyrektora biura oraz zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania biura,
 10. wykonywanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej,
 11. zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań w ramach zatwierdzonego przez Zarząd rocznego planu pracy i budżetu,
 12. nabywanie lub zbywanie nieruchomości lub środków trwałych,
 13. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
 14. występowanie z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego,
 15. występowanie o nadanie odznaczeń państwowych i samorządowych,
 16. przygotowanie rocznych planów pracy, preliminarzy budżetowych, a także rocznych sprawozdań finansowych Towarzystwa w celu zatwierdzenia ich przez Walne zebranie,
 17. podejmowanie decyzji o rodzaju i zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.”

§ 22

Uchwały Zarządu są podejmowane większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

W razie równej liczby głosów przypada przewodniczącemu, bądź jego zastępcy prowadzącemu obrady, głos rozstrzygający.

§ 23

 1. Dla ważności oświadczenia woli oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Towarzystwa wymagany jest podpis Przewodniczącego lub jego zastępcy, łącznie z podpisem skarbnika lub sekretarza z zastrzeżeniem par. 19, ustęp 3, punkt 6.
 1. Dla ważności oświadczenia woli oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu struktury Towarzystwa posiadającej osobowość prawną wymagany jest podpis Przewodniczącego lub jego zastępcy, łącznie z podpisem skarbnika lub sekretarza.

§ 24

 1. Dokumenty związane z majątkiem i finansami Towarzystwa podpisują: z jednej strony przewodniczący lub jego zastępca, z drugiej strony skarbnik lub sekretarz Towarzystwa.
 2. Dokumenty dotyczące finansów kół DFK, zarządów gminnych i powiatowych podpisują przewodniczący i skarbnik właściwej struktury.

§ 25

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Delegatów na okres czteroletniej kadencji. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

§ 26

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku i są protokołowane. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący lub jego zastępca. Uchwały Komisji są uchwalane zwykłą większością głosów.
 • 1) kontrola wszystkich struktur Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 • 2) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Delegatów,
 • 3) występowanie z wnioskiem zwołania posiedzenia Zarządu lub Walnego Zebrania i stawianie wniosku o udzielenie absolutorium,
 • 4) interpretacja zapisów statutowych w sytuacjach spornych,
 • 5) wybór audytora do badania sprawozdania finansowego, jeżeli nastąpi taka potrzeba.”

§ 27

 1. Sąd Koleżeński wybierany jest przez Walne Zebranie Delegatów na okres czteroletniej kadencji. Sąd Koleżeński ze swojego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
  • 1) rozstrzyganie sporów i konfliktów między członkami Towarzystwa oraz oceniane nagannego postępowania członka,
  • 2) orzeczenie kary:
   • a) upomnienia,
   • b) czasowego zawieszenia w prawach członkowskich, nie dłużej niż na rok,
   • c) wydaleniu z Towarzystwa.
 1. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Sądu Koleżeńskiego ustala regulamin nadany przez Walne Zebranie Delegatów”.

§ 28

 1. Członkami Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą być osoby będące jednocześnie członkami Zarządu Towarzystwa, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkami Komisji Rewizyjnej i sądu Koleżeńskiego nie mogą być również osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego pełnią swe funkcje społecznie i nie przysługuje im z tego tytułu wynagrodzenie.

Rozdział VII

STRUKTURY TOWARZYSTWA

§ 29

1. Zarząd Towarzystwa tworzy zgodnie z § 21 pkt. 2 niniejszego Statutu struktury terenowe Towarzystwa, według poniższych zasad:

 • 1) obszary działania, w skład których wchodzą Zarządy Powiatowe, Zarządy Miejsko-Gminne, Zarządy Gminne oraz Koła DFK powołane przez Zarząd Towarzystwa. Granice obszaru działania ustala Zarząd Towarzystwa uwzględniając struktury jednostek samorządu terytorialnego danego obszaru.
 • 2) w skład zarządów powiatowych, miejsko-gminnych i gminnych wchodzą przedstawiciele członków kół DFK działających na obszarze właściwego powiatu i właściwej gminy.
 • 3) koło DFK może być organizowane jeżeli liczba członków wynosi co najmniej 15 osób pełnoletnich.
 • 4) dopuszcza się przyjęcie do struktur Towarzystwa kół DFK z sąsiednich województw na ich pisemny wniosek i za zgodą właściwych Zarządów.

2.Likwidacja Koła DFK lub innej struktury terenowej wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków lub Delegatów danej struktury podjętej większością 2/3 głosów obecnych na zebraniu.

§ 30

 1. Władzami struktur terenowych określonych w §29 są:

1) Walne Zebranie:

a) Delegatów danego Powiatu dla wyboru Zarządu Powiatowego.

b) Delegatów danej Gminy dla wyboru Zarządu Gminnego i Miejsko-Gminnego.

c) członków koła DFK dla wyboru Zarządu koła DFK.

2) Zarządy struktur terenowych, a mianowicie Zarząd Powiatowy, Zarząd Miejsko-Gminny, Zarząd Gminny, Zarząd Koła DFK, wybierane są według zasad określonych w lit a) – e):

a) wymienione wyżej Zarządy działają w liczbie co najmniej pięciu członków w tym: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik oraz jeden członek;

b) przewodniczący zarządu powiatowego, zarządu miejsko-gminnego i zarządu gminnego wybierany jest bezpośrednio przez delegatów odpowiedniej struktury, przewodniczący zarządu koła DFK przez członków DFK w głosowaniu tajnym;

c) wybrani przewodniczący Zarządu wchodzą w skład zarządu, pozostali członkowie wymienionych Zarządów wybierani są w głosowaniu tajnym przez delegatów odpowiedniej struktury lub członków DFK;

d) zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika wybiera zarząd w głosowaniu jawnym;

e) głosowanie jest co do zasady tajne – jednak Walne Zebranie (powiatu, gminy, koła DFK) może zadecydować o jawności głosowania w ten sposób, że wszyscy obecni na Zebraniu delegaci wyrażą zgodę na głosowanie jawne.”

3) Komisja Rewizyjna w składzie co najmniej 3 osobowym: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.

  1. Kadencja wszystkich struktur terenowych określonych w ust. 1 pkt 1 – 3 trwa 4 lata.
  2. Liczbę delegatów na Walne Zebranie struktur terenowych ustalają zarządy struktur Towarzystwa wymienionych w ust. 1 pkt. 1 lit. a) i b).
  3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału VI.
  4. W razie braku quorum na zebraniu koła DFK zwołanym w pierwszym terminie zwołuje się kolejne zebranie w drugim terminie, które ma prawo podjąć wiążące uchwały bez względu na liczbę obecnych członków. Drugi termin walnego zebrania członków koła DFK może być wyznaczony na ten sam dzień, w którym miało się odbyć pierwsze zebranie. Te dwa terminy musi przedzielać różnica czasu wynosząca co najmniej 30 minut. Możliwość zwołania zebrania w drugim terminie w razie braku quorum musi zostać podana w zawiadomieniu w sprawie zwołania zebrania.

§ 31

 1. Do zakresu działania struktur terenowych Towarzystwa, ustanowionych zgodnie z § 29, należy wykonywanie zadań statutowych na obszarze ich działania.
 2. Podstawowym zadaniem Zarządów Powiatowych, Miejsko-Gminnych i Gminnych jest działalność określona w pkt. 1 oraz działalność inspirująca i koordynująca, a także nadzorująca wobec kół DFK. Zarządy terenowe są pośrednikami pomiędzy Zarządem Towarzystwa a strukturami na swoim obszarze działania.

Rozdział VIII

BIURO TOWARZYSTWA

§ 3

 1. Biuro Zarządu prowadzi obsługę administracyjną Zarządu i Struktur Towarzystwa.
 2. Biurem Towarzystwa kieruje dyrektor.
 3. Dyrektorowi Biura Towarzystwa powierza się wykonanie uchwał i decyzji Zarządu.
 4. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Zarząd. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu.
 5. W miarę potrzeb Dyrektor może za zgodą Zarządu powołać zastępcę.
 6. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Przewodniczący i przedstawia do akceptacji Zarządu.
 7. Dyrektor jednoosobowo wykonuje czynności pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych przez Towarzystwo.

Rozdział XIX

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 33

 1. Towarzystwo dla zapewnienia realizacji jego celów statutowych pozyskuje środki:1) ze składek członkowskich – 70 % wysokości składki członkowskiej pozostaje do dyspozycji kół DFK, zaś 30 % koła DFK odprowadzają do Zarządu Towarzystwa,2) z dotacji, subwencji, darowizn i konkursów oraz innych źródeł zgodnych z przepisami prawa,3) z działalności gospodarczej podjętej na podstawie § 34 niniejszego Statutu.
 2. Towarzystwo może nabywać i zbywać majątek nieruchomy i ruchomy, jeśli służy to do realizacji jego statutowych zadań.
 3. Majątkiem i finansami Towarzystwa zarządza Zarząd Towarzystwa z zastrzeżeniem §19, punkt 3 ust. 6.
 4. Towarzystwo nie przyjmuje wpłat gotówkowych w kwocie równej lub przekraczającej 15.000 euro.

§ 34

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. 

Nadwyżkę przychodów nad kosztami Towarzystwo przeznacza na działalność pożytku publicznego.

§ 35

Gospodarka finansowa Towarzystwa prowadzona jest w ramach uchwalonego przez Zarząd rocznego planu pracy i budżetu.

§ 36

Towarzystwo prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 37

Zabronionym jest:

1)  udzielanie pożyczek lub zobowiązań majątkowych Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,

2)  przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników, oraz ich osób bliskich wymienionych w pkt. 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)  wykorzystywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich wymienionych w pkt. 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,

4)  zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich wymienione w pkt. 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział X

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 38

 1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Delegatów podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu swojego majątku i wybiera komisje likwidacyjną lub likwidatora do jego likwidacji.
 2. W przypadku, gdy majątek Towarzystwa pochodzi ze środków mniejszości niemieckiej w Polsce bądź wytworzony został przy udziale takich środków, Walne Zebranie Delegatów podejmując uchwalę, o której mowa w ustępie 1, zobowiązane jest przeznaczyć swój majątek na rzecz innych organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce.
 3. W razie likwidacji Koła DFK lub innej struktury terenowej Zarząd Towarzystwa podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku tego Koła lub innej struktury terenowej i wybiera komisję likwidacyjną lub likwidatora do jego likwidacji. Majątek likwidowanego Koła lub innej struktury terenowej powinien, jeżeli istnieje taka możliwość, być w pierwszej kolejności przekazany na potrzeby odpowiednio innego Koła DFK lub innej struktury terenowej

§ 39

 1. O zmianach i uzupełnieniach niniejszego Statutu oraz o rozwiązaniu Towarzystwa decyduje Walne Zebranie Delegatów większością dwóch trzecich oddanych głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich liczby uprawnionych do głosowania. W przypadku gdy Walne Zebranie z powodu braku wystarczającej ilości delegatów nie może dojść do skutku w pierwszym terminie, w drugim terminie wyznaczonym nie później niż po siedmiu dniach od daty pierwszego Walnego Zebrania– większością połowy oddanych głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. Statut niniejszy wchodzi w życie na zasadach określonych w uchwale o przyjęciu statutu.
 3. Zasady zmiany statutu są następujące:
  1. projekt zmiany statutu przygotowuje Zarząd Towarzystwa z własnej inicjatywy lub na wniosek:
   • co najmniej 10% członków Walnego Zebrania Delegatów
   • Zarządu jednostki terenowej gminnej lub powiatowej
   • Koła DFK
   • Komisji Rewizyjnej
   • Sądu Koleżeńskiego
  2. projekt zmiany statutu Zarząd Towarzystwa podaje do wiadomości członkom Towarzystwa poprzez przesłanie jego projektu poszczególnym władzom Towarzystwa oraz jednostkom terenowym Towarzystwa,
  3. Władze Towarzystwa oraz jednostki terenowe Towarzystwa, i ich organy mogą w terminie określonym przez Zarząd Towarzystwa wnieść wnioski o zmianę projektu zmiany statutu.
  4. Zarząd w terminie 30 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w pkt 3 rozpatruje wnioski, i ewentualnie przyjmuje nową treść projektu zmian statutu, który niezwłocznie przesyła członkom Walnego Zebrania Delegatów.
  5. każdy członek Walnego Zebrania Delegatów może złożyć wniosek o wprowadzenie zmiany do projektu Statutu; wniosek wnosi się w formie pisemnej, w terminie wyznaczonym przez Zarząd, jednak nie później niż na 14 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zebrania Delegatów, na którym ma zostać przyjęta zmiana statutu; wniosek taki podlega opinii Zarządu Towarzystwa; wniosek będzie rozpatrywany na posiedzeniu Walnego Zebrania Delegatów, wnioski złożone po terminie oraz złożone ustnie na posiedzeniu Walnego Zebrania Delegatów nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 40

 1. Ustala się Funkcję Honorowego Przewodniczącego Zarządu i Honorowych Członków Zarządu Towarzystwa. Honorowego Przewodniczącego i Honorowych Członków Zarządu Towarzystwa powołuje Walne Zebranie Towarzystwa.
 1. Ustala się Funkcję Honorowego Przewodniczącego i Honorowych Członków Zarządu Powiatowego, Miejsko-Gminnego, Gminnego i Koła DFK. Honorowego Przewodniczącego i Honorowych Członków Zarządu powołują odpowiednio:
 • a) Powiatowego – Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze dla wyboru Zarządu Powiatowego
 • b) Miejsko-Gminnego – Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze dla wyboru Zarządu Miejsko-Gminnego
 • c) Gminnego – Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze dla wyboru Zarządu Gminnego
 • d) Koła DFK – Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze dla wyboru Zarządu Koła DFK

Powołanie Honorowych Przewodniczących i Honorowych Członków Zarządu wszystkich struktur musi być odnotowane w protokole zebrania.

Biuro Towarzystwa prowadzi rejestr Honorowych Przewodniczących i Honorowych Członków Zarządu.

§ 41

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz postanowienia Traktatu między Rzeczpospolita Polską, a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 roku oraz inne obowiązujące akty prawne.

§ 42

Towarzystwo jest organizacją mniejszości narodowej w znaczeniu nadanym temu pojęciu przez międzynarodowe regulacje prawne.

§ 43

Dopuszcza się powszechnie używaną nazwę Kół Towarzystwa w języku niemieckim: „Deutscher Freundschaftskreis – DFK”.

§ 44

Zarząd Towarzystwa oraz Zarządy struktur terenowych mogą powoływać Kluby, oraz stałe lub doraźne Komisje Problemowe, których zadaniem jest w szczególności przygotowanie materiałów bądź też opiniowanie spraw na potrzeby Zarządu.

§ 45

Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał przez Zarząd Towarzystwa w drodze głosowania korespondencyjnego, telefonicznego, w drodze telekonferencji oraz za pośrednictwem telefaxu lub innego środka umożliwiającego przesłanie głosu lub pisma, służącego do bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrażą zgodę na takie głosowanie.

 • Statut /PDF/
  Statut /PDF/
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close