Formularz dla nauczycieli

Kompetencje językowe są kluczowe dla młodego pokolenia. Języki to niezależność i nowe perspektywy. Aby oferta językowa w naszym regionie była bogata i mogła się wciąż rozwijać, postanowiliśmy stworzyć bazę nauczycieli germanistów posiadających dodatkowe kwalifikacje przedmiotowe oraz nauczycieli przedmiotu z dodatkową znajomością języka niemieckiego. Będziemy wdzięczni za poświęcenie chwili na wypełnienie formularza.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYTCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, ul. Konopnickiej 6, 45-004 Opole. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: tskn@skgd.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu prowadzenia listy nauczycieli języka niemieckiego dla potrzeb administratora, dane będą również przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń Administratora,
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 5. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 6. podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego, firma obsługująca stroną internetową administratora,
 7. Dane przetwarzane będą na czas trwania realizacji określonego celu lub do czasu wycofania zgody z wniesieniem o usunięcie danych osobowych. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
 8. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
 9. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
 10. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 11. do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
 12. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jedynie na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
 13. do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 14. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Zgoda jest dobrowolna.
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close