Ożywienie Domów Spotkań

W ramach tej inicjatywy przygotowywane i przeprowadzane są projekty kulturalne, przy wsparciu młodych osób tzw. „opiekunów projektów”. Opiekunowie są przeszkoleni w zakresie stawiania wniosków, przygotowywania oraz rozliczania projektów, są też odpowiedzialni za konkretne gminy czy grupy.

Zarządy DFK oraz zarządy gminne TSKN składają wnioski poprzez Koordynatorów gminnych., których lista wraz z danymi kontaktowymi znajduje się w tabeli z prawej strony.

Głównymi celami projektu jest pielęgnacja niemieckiej kultury, języka oraz tożsamości jak i większa aktywność grup mniejszości niemieckiej. Kolejnym celem jest dotarcie do słabszych grup oraz wspieranie ich w działalności kulturalnej.

Możliwe projekty to:

 • Wystawy tematyczne;
 • Spotkania autorskie, odczyty, konferencje;
 • Warsztaty kreatywne;
 • Spotkania partnerskie (max 1 projekt na DFK)
 • Projekty sportowe;

Realizacja projektów: kwiecień – listopad 2018

Termin składania wniosków: min. 4 tygodnie przed imprezą.

Wnioskodawca może zrealizować max. 4 projekty samodzielnie + 2 projekty we współpracy z innym słabszym DFK.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu: 2500 zł.

W projekcie konieczny jest udział środków własnych w wysokości min. 15 % kwoty dotacji.

W razie potrzeby wnioskodawca może otrzymać zaliczkę na projekt w wysokości max 80 % kwoty dotacji. Pozostała część dotacji przelewana jest po rozliczeniu projektu.

W przypadku umów cywilnoprawnych, zaliczka pomniejszona jest o kwotę umowy. Wszelkie umowy cywilnoprawne (zlecenia, dzieło) wypłaca biuro Zarządu TSKN bezpośrednio na konto Referenta. Zarządy DFK, Koordynatorzy nie są upoważnieni do wypłaty umów gotówką.

Zaliczki i rozliczenia przelewane są na konto Koordynatora gminnego. Koordynator gminny ustala wspólnie z Zarządem DFK sposób przekazania środków finansowych na poszczególny projekt.

Termin rozliczenia projektu: do dwóch tygodni po zakończeniu imprezy.

Rozliczenie obejmuje:

 • Zestawienie rachunków – tabela w języku polskim i niemieckim
 • Oryginały rachunków (opisane wg ogólnie przyjętych norm w TSKN)
 • Dwustronne ksera rachunków z zielonym opisem
 • Bericht – sprawozdanie w języku niemieckim
 • Min. 2 zdjęcia, plakaty, dwujęzyczne zaproszenia, wycinki z gazety
 • Oryginalną listę obecności

Limity kwotowe ustalone w regulaminie:

 • Wyżywienie 12 zł /os (max 600 zł)
 • Oprawa muzyczna max 400 zł
 • Nagłośnienie max 400 zł
 • Materiały, artykuły na warsztaty kreatywne max 500 zł
 • W projektach o charakterze konkursowym nagrody max 500 zł
 • W projektach o charakterze sportowym nagrody w wysokości max 200 zł
 • W projektach o charakterze sportowym honorarium dla Sędziego max 250 zł
 • W projektach partnerskich śniadanie z wyżywieniem max 90 zł
 • Wynagrodzenia dla referentów max 210 zł lub max 400 zł, ustalane indywidualnie wg kwalifikacji referentów
 • Maksymalnie 2 referentów w projekcie. 

UWAGA: Wkładem własnym nie jest: wyżywienie oraz bilety wstępu.

Najczęstsze problemy:

 • brak zdjęć
 • brak odpowiednich zdjęć (bez banerów TSKN, z podwójnymi banerami Konsolidierung + Konsulat)
 • umowy cywilnoprawne wypłacane w gotówce przez Zarządy DFK
 • nieterminowe nadsyłanie rozliczeń
 • wnioski oraz listy obecności wypisywane są na starych drukach

Źródłem finansowania projektu są środki Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny Republiki Federalnej  Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Regulamin, druk wniosku i rozliczenia, oraz przykładowe rozliczenie znajdują się w tabeli obok.

 

X