Regulamin

Regulamin zamieszczania treści na stronie www.tskn.vdg.pl (dalej „Regulamin”) stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na rzecz użytkowników.

Administratorem strony www.tskn.vdg.pl jest: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim zarejestrowane pod numerem KRS 0000017757 z siedzibą w Opolu ul. Konopnickiej 6 NIP 756-16-75-058

 1. Regulamin ten określa zasady korzystania z możliwości dodawania na stronie www.tskn.vdg.pl newsów czyli usług świadczonych drogą elektroniczną przez administratora portalu www.tskn.vdg.pl, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku opolskim, na rzecz użytkowników portalu www.tskn.vdg.pli Internetu. Zamieszczanie ww. treści jest bezpłatne i ma na celu wymianę informacji, ściśle związane z działalnością organizacji mniejszości niemieckiej. Dodanie treści/informacji do portalu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 2. Strona www.tskn.vdg.pl jest dostępna dla wszystkich użytkowników publicznej sieci Internet. Administrator strony zastrzega sobie prawo do decyzji o opublikowaniu treści dodanych na www.tskn.vdg.pl.
 3. Użytkownik/użytkowniczka portalu www.tskn.vdg.pl publikuje swoje treści wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator strony www.tskn.vdg.plnie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na stronach www.tskn.vdg.pl.
 4. Administrator  www.tskn.vdg.plpublikuje jedynie treści związane merytorycznie z tematyką portalu, czyli związanych z działalnością TSKN i mniejszości niemieckiej ogólnie. Treści niespełniających tego podstawowego warunku Administrator portalu www.tskn.vdg.plnie będzie publikować. Wyłączna decyzja w przedmiocie publikacji określonych treści podejmowana jest przez TSKN.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach www.tskn.vdg.pl treści sprzecznych z prawem, nieobyczajnych i wulgarnych, wzywających do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej, czy też propagujących przemoc, łamiących prawo autorskie, ustawę o ochronie danych osobowych, a także takich, co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają dobra osobiste osób trzecich. Treści takich Administrator portalu www.tskn.vdg.plnie będzie publikować. Zamieszczanie przez użytkowników wpisów z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
 6. Niedopuszczalne jest także umieszczanie przez uczestników na stronie www.tskn.vdg.pl wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.
 7. Administrator www.tskn.vdg.pldołoży wszelkich starań, aby opublikować treści, które nie naruszają punktów 4 i 5, w ciągu 3 dni roboczych. Termin ten nie jest gwarantowany.

Użytkownik/użytkowniczka zamieszczając treści w portalu www.tskn.vdg.pl przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Administratora portalu www.tskn.vdg.pl zamieszczonych przez niego/nią treści jest równoznaczne z powiadomieniem go/jej o zamiarze usunięcia treści ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4 i 5 regulaminu lub z innych względów prawnych.

 1. Administrator strony www.tskn.vdg.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników www.tskn.vdg.pl innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika/użytkowniczki, którego/której dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 2. Administrator portalu www.tskn.vdg.pldołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania www.tskn.vdg.pl, jednakże informuje, że w wypadku awarii, klęsk żywiołowych itp. istnieje możliwość, że zgromadzone dane zostaną utracone, a treści użytkownika/użytkowniczki nie zostaną opublikowane w portalu www.tskn.vdg.pl.
 3. Administrator portalu www.tskn.vdg.plzastrzega sobie prawo do wyłączenia stron/serwisów portalu www.tskn.vdg.plbez podawania przyczyn takiego działania. Zastrzega sobie również prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania portalu www.tskn.vdg.pl i dołoży starań, aby przerwy te miały miejsce w godzinach najmniejszej aktywności portalu i trwały nie dłużej, niż 12 (dwanaście) godzin.
 4. Administrator portalu www.tskn.vdg.plzastrzega sobie prawo do skracania, redagowania bądź niepublikowania nadesłanych tekstów. Dobrowolne przysłanie tekstu do publikacji oznacza przeniesienie praw autorskich na Administratora portalu www.tskn.vdg.pl, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych na polu eksploatacji ‘publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w  wybranym przez siebie czasie i miejscu’ – co oznacza, że ma ona prawo do publikowania tekstu na stronach portalu  www.tskn.vdg.pl. Administrator portalu zakłada ponadto, że osoba przysyłająca tekst do publikacji zgadza się na wykorzystania go w innych nośnikach. Osobiste prawa autorskie pozostają oczywiście przy autorze (autorce) tekstu.
 5. Niedopuszczalne jest także umieszczanie przez uczestników na stronie www.tskn.vdg.pl wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.
 6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. TSKN zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

 

X