Zarząd

Zarząd wojewódzki składa się z 11 członków. Jego skład w kadencji na lata 2015- 2019 przedstawia się następująco:

 

R . Bartek11

Urodzony 13.10.1977 w Opolu. żonaty, dwójka dzieci.

Ukończył pedagogikę oświatowo-artystyczną i studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą na Uniwersytecie Opolskim a także studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej.

Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Dębskiej Kuźni (1998-2001). W latach 2001-2004 pracował w Wydziale Oświaty, kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Opolu. W latach 2003-2004 był stypendystą niemieckiej Fundacji Roberta Boscha dla młodych kadr kierowniczych z Europy Środkowej i Wschodniej. Od października 2004 roku do lipca 2008 roku pełnił funkcję kierownika Domu Europejskiego przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu. Od sierpnia 2008 roku do września 2015 był dyrektorem Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Od 2005 roku jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a w latach 2012 – 2018 był jej Współprzewodniczącym. Od maja 2015 pełni funkcję Przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Jest członkiem Rady Fundacji Rozwoju Śląska, a od marca 2016 roku jest również członkiem Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. W latach 2002-2010 i w latach 2014-2018 był Radnym Gminy Chrząstowice, a w kadencji 2006-2010 jej Przewodniczącym. Od 2018 Przewodniczący  Sejmiku Województwa Opolskiego. 

Urodził się we Wrocławiu 22 lipca 1956 roku.

Z wykształcenia jest inżynierem mechanikiem. Ukończył studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ochroną zdrowia.

Pracę zawodową rozpoczął w Zakładach Mechanicznych OFAMA w Opolu. Następnie pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Opolski).

Działa aktywnie w samorządzie lokalnym od początku jego funkcjonowania. W 1981 roku związał swoje życie zawodowe z gminą Komprachcice, wprowadzając w życie zasady gospodarki komunalnej. W 1990 roku, po pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych, został przewodniczącym rady gminy oraz szefem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Komprachcicach, który stworzył od podstaw. W drugiej kadencji samorządu był członkiem zarządu gminy Komprachcice oraz delegatem do wojewódzkiego sejmiku samorządowego i jednocześnie członkiem jego prezydium. Najważniejsze osiągnięcia działalności Ryszarda Galli na polu samorządowym z tego czasu to budowa sieci wodociągowej, hali sportowej i ośrodka zdrowia. Brał również aktywny udział w tworzeniu i rozwijaniu działalności Związku Celowego Gmin PROKADO (obejmującego gminy: Dąbrowa, Komprachcice, Krapkowice, Proszków), który miał na celu doprowadzenie wodociągu, a potem jego eksploatację na terenie wymienionych gmin.

W latach 1998-2005 był radnym z ramienia mniejszości niemieckiej do samorządu województwa.

Od 1 stycznia 1999 roku pełnił funkcję wicemarszałka województwa opolskiego, sprawując nadzór nad działaniami samorządu regionalnego w sferze ochrony zdrowia, kultury, sportu i edukacji. Na poziomie województwa prowadził działania mające dostosować strukturę ochrony zdrowia do nowych zasad, które wprowadzała reforma służby zdrowia, poprzez m.in. opracowanie Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia.

Od 19 kwietnia 2002 roku do końca pierwszej kadencji był marszałkiem województwa opolskiego. W drugiej kadencji, do października 2005 roku, ponownie sprawował funkcję wicemarszałka, odpowiadając za politykę regionalną, edukację, współpracę z zagranicą i promocję regionu. W tym czasie swoją pracę koncentrował głównie w obszarze wykorzystania środków z funduszy pomocowych przez samorządy lokalne, jak również małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadząc działania na rzecz stworzenia lub wzmocnienia tych narzędzi, które pozwolą na korzystanie z tych środków, a tym samym wzmocnią gospodarkę województwa opolskiego.

Od października 2005 roku jest posłem na Sejm RP z ramienia mniejszości niemieckiej. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, należy również do Komisji Finansów Publicznych. Jest ponadto wiceprzewodniczącym Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej. W obecnej VII kadencji Sejmu działał także w kilku zespołach parlamentarnych, w szczególności ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Energetyki, ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jak również w Parlamentarnej Grupie Rowerowej. Wraz z grupą innych posłów zainicjował powstanie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry. Ponownie sprawuje też stanowisko wiceprzewodniczącego Poselskiego Zespołu Strażaków.

  • Jest członkiem mniejszości niemieckiej na Opolszczyźnie i wiceprzewodniczącym zarządu wojewódzkiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.
  • Od maja 2006 roku pełni również funkcję prezesa Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach.
  • Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Credo życiowe posła Ryszarda Galli brzmi: „Żyć i pracować dla drugiego człowieka”.

Samorządowiec, przedsiębiorca i działacz mniejszości niemieckiej, od 2009 przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Ukończył studia z dziedziny technologii drewna na AR WTD w Poznaniu, a później teologii i filozofii chrześcijańskiej w Papieskim Fakultecie Teologicznym w Poznaniu. Aktywny działacz ruchów studenckich w latach 1980-1983. W 1990 roku był współtwórcą Komitetu Obywatelskiego Ślązaków. Od początku lat 90. zaangażowany w działalność samorządową, sprawował funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu oraz Rady Powiatu w Oleśnie, pełnił również obowiązki wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego (II kadencji). W działalności samorządowej reprezentował Mniejszość Niemiecką. W 1993 był wśród założycieli pisma samorządowego “Echo Dobrodzienia i Okolic” oraz Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Źrodło” . Od 2015 mianowany członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Od 1989 działa w TSKN województwa częstochowskiego, od 1998 roku w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim, w 2007 wybrano go na jego wiceprzewodniczącego. 11 maja 2009 został wybrany przewodniczącym zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Jest członkiem Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego i Stowarzyszenia Oświatowego Koźle-Rogi. Członek Rady Programowej DWPN oraz Grupy Roboczej Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. Eseista na łamach „Wochenblatt.pl”.

Od 1990 roku powadzi własną działalność gospodarczą. Od 2015 roku jest prezesem zarządu spółki „Gaber FG”.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi  RP w 2011 roku oraz Federalnym Krzyżem Zasługi I Klasy RFN w 2015 roku.

9 listopada 2016r., został wybrany Przewodniczącym Grupy roboczej Mniejszości Niemieckich (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten – AGDM).

Filolog, animator kultury TSKN, sekretarz TSKN, członek Diecezjalnej Rady ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Radna Sejmiku Województwa Opolskiego kadencji 2018-2023.

Wykształcenie wyższe – ( Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu 1994) uprawnienia do nauczania języka polskiego i niemieckiego

Praca zawodowa – 9 lat doświadczenia w nauczaniu języka niemieckiego i polskiego – 16 lat pracy zawodowej w TSKN

Działalność społeczna – członkini mniejszości niemieckiej od urodzenia, członek TSKN od 25 lat, od 9 lat przewodnicząca koła DFK w Otmęcie.

Zainteresowania: poezja, muzyka, kuchnia, motorowodniactwo.

Członkini DFK od 1.05.1990, piątą kadencję zasiada w zarządzie TSKN, obecnie jest skarbnikiem. Prowadzi własne biuro architektoniczne. Mężatka, matka trójki dzieci. Interesuje się polityką, architekturą i sztuką.

Z pracą w samorządzie powiatowym związany od początku istnienia powiatów. Zaczynał od członka zarządu, później został wybrany na wicestarostę, zaś od 16 czerwca 2004 r. jest Starostą Strzeleckim.

Od 1999 roku działa w Związku Powiatów Polskich, gdzie w kadencji 2002-2006 był Przewodniczącym Komisji Transportu.

Ponadto sprawuje również funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Strzelcach Opolskich.

Jest przedstawicielem Powiatu Strzeleckiego w Stowarzyszeniu Europa Forum, Przewodniczącym Konwentu Starostów Województwa Opolskiego, Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich, Prezesem Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, Członkiem Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko działającego przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz Członkiem Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Opolu.

Jest również członkiem Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

W 2006 roku został Laureatem Złotej Spinki w dziedzinie samorządność, został również odznaczony przez Związek Inwalidów i Kombatantów Wojennych.
W 2009 r. przyznano mu Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: lider społeczno–gospodarczy, zaś w roku 2011 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej uhonorował go Złotym Krzyżem Zasługi.

Norbert Honka, dr, żonaty, trzy córki, mieszkaniec dzielnicy Opola – Malina; pracownik Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego (Katedra Studiów Regionalnych). W prowadzonych badaniach koncentruje się na takich problemach, jak: (1) samorząd terytorialny oraz regionalizmy w Polsce i w Niemczech; (2) tradycje samorządowe na Śląsku; (3) historia polityczna Śląska; (4) współczesne stosunki polsko-niemieckie. Szczególne zainteresowania badawcze koncentruje na kwestii identyfikacji regionalnych i ich wpływu na funkcjonowanie samorządu terytorialnego (lokalizm i regionalizm, wpływ wielokulturowości i multikulturalizmu na funkcjonowanie samorządu terytorialnego) oraz powojennych politycznych dziejów Śląska z uwzględnieniem problematyki mniejszości niemieckiej na Śląsku i jej udziału w życiu społeczno-politycznym.

W latach 2011-2015 zasiadał w Radzie Programowej TVP Opole. Od 2013 r. jest zastępcą przewodniczącego Rady Społecznej Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.

Członek Mniejszości Niemieckiej od początku jej powstania. Działał najpierw w kole DFK w Rogowie Opolskim, a od 2003 r. w Opolu-Malinie. Były przewodniczący koła w Opolu-Malinie. W latach 2015 – 2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Gminnego w Opolu, w roku 2015 został członkiem Zarządu Wojewódzkiego TSKN na Śląsku Opolskim. W wyborach samorządowych w roku 2014 był, pierwszym od zakończenia II wojny światowej, kandydatem Mniejszości Niemieckiej na Prezydenta Opola.

Hobby: piłka nożna; malarstwo śląskie, porcelana śląska.

Od 1994 roku działa w samorządzie lokalnym jako radny gminy Prószków, wicewójt/wiceburmistrz i sekretarz Gminy Prószków oraz  od 2005 roku jako radny sejmiku województwa opolskiego, gdzie obecnie pełni rolę przewodniczącego Komisji Współpracy z Zagranicą oraz Promocji Regionu. Jest osobą aktywną i sprawdzoną w działaniu na rzecz wspólnot lokalnych i wspólnoty regionalnej. W Sejmiku Województwa Opolskiego był przewodniczącym Klubu Radnych MN.

Od roku 2008 do 2015 był przewodniczącym Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, obecnie jest członkiem Zarządu TSKN. Od 2005 do kwietnia 2015 roku zasiadał w zarządzie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad.

Od 2008 do 2015 roku był członkiem Rady Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Opolu, wspomagającej rozwój głównie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolnictwa.

Członek zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce w latach 2008 – 2018.

Współtwórca lokalnej grupy działania o nazwie Partnerstwo Borów Niemodlińskich.

Od 2013 roku wiceprezes Konwersatorium im. Josepha v. Eichendorffa

Języki:

Język niemiecki w stopniu bardzo dobrym, angielski w stopniu komunikatywnym, rosyjski podstawowy, płynnie gwara śląska, opolska

Hobby:

Śpiew, były członek zespołu Proskauer Echo, obecnie tworzy duet Aneta&Norbert

Prace pielęgnacyjne w ogrodzie, uprawy ekologiczne (ukończony kurs rolnictwa ekologicznego), wędrówki górskie, nordic walking (ukończony kurs przewodnika).

Wykształcenie:

Szkoła podstawowa w Prószkowie

Państwowe Technikum Ogrodnicze w Prószkowie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna/Uniwersytet Opolski w Opolu

Stypendium w 1994 roku Uniwersytet w Kilonii i Moguncji (Niemcy)

Rodzina:

Żonaty od 1998 roku, żona Joanna, dyrektor szkoły PG w Prószkowie

Dzieci: Paulina, Filip, Helena

Zamieszkały: Prószków, gmina Prószków, powiat opolski, województwo opolskie

Urodziła się , mieszka i działa w dwujęzycznej wis Biedrzychowice. Absolwentka Technikum Rolniczego w Prudniku. Od zawsze działała społecznie. W strukturach Mniejszości Niemieckiej działa od początku istnienia organizacji. Przewodnicząca koła DFK Biedrzychowice. Była przewodnicząca zarządu powiatowego TSKN w powiecie Prudnickim. Obecnie drugą kadencję przewodnicząca TSKN w gminie Głogówek i członek zarządu wojewódzkiego TSKN na Śląsku Opolskim.

Założycielka i prezes Stowarzyszenia Odnowa Wsi Biedrzychowice. Pomysłodawczyni i opiekunka Heimatmuseum w Farskiej Stodole w Biedrzychowicach.

Piątą kadencję jest radną Rady Miejskiej Gminy Głogówek, w tym dwie kadencje pełniła funkcję członkini zarządu. Inicjatorka i organizatorka wielu cyklicznych imprez kulturalnych. Z pasją zajmuje się kultywowaniem, odnową i ratowaniem dziedzictwa kulturowego swojej małej Ojczyzny. Za ważne zadanie uważa integrację i odnowę tożsamości społeczności lokalnej i przekazanie młodemu pokoleniu poszanowania dla tradycji oraz historii, wzbudzając kreatywność młodych ludzi przy realizacji różnorodnych projektów.

żonaty, jedna córka, wykształcenie wyższe dr n. hum, germanista i historyk. Pracuje w Zespole Producenckim Pro-Futura w Opolu jako redaktor naczelny tygodnika Wochenblatt.pl, Przewodniczący Rady Gminy Tarnów Opolski, wiceprzewodniczący zarządu gminnego TSKN w Tarnowie Opolskim, członek zarządu wojewódzkiego TSKN. Zainteresowania: literatura i historia Śląska, turystyka rowerowa.

Członek zarządu powiatu opolskiego. Członek Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim od początku istnienia organizacji. Pełni funkcję członka zarządu TSKN. Miłośnik historii Śląska – chętnie sięga do źródeł w języku polskim, niemieckim i czeskim. W wolnym czasie angażuje się chętnie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej, której również jest członkiem.

W ramach Zarządu pracują 3 komisje:

Komisja ds. oświaty

Komisja ds. kultury, mediów, młodzieży i spraw duszpasterskich

Komisja ds. organizacyjnych i statutowych

Komisja Rewizyjna w składzie: 

Róża Kerner  – Przewodnicząca, 

Krzysztof Baron, 

Barbara Kaczmarczyk, 

Ewelina Brol, 

Helga Baron

Sąd Koleżeński w składzie

Gerard Wons, 

Bruno Kosak, 

Ewald Świentek, 

Brygida Wiencek, 

Jacek Wróbel

Kontakt

 

Biuro Zarządu

ul. Marii Konopnickiej 6

45-004 Opole

sekretariat@skgd.pl

Tel/Fax: +48 77 402-10-70

Pokrewne wpisy:

X