Konstytucja Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997r.

Oficjalne uznanie przez państwo istnienia mniejszości niemieckiej w Polsce, po zmianie systemowej w roku 1990, wiązało się z przyznaniem tej ludności szeregu praw ale i obowiązków.

Najważniejszym i jednym z pierwszych aktów prawnych w Polskim prawodawstwie, który oficjalnie uznawał istnienie mniejszości na terenie Polski jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r. Informacje w tym temacie znajdziemy w art. 35:

Art. 35.

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.

2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.

X