Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom

Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom

  • 16 lip 0

16-07-2019

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim rozpoczęło realizację projektu „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych lub niepełnosprawnych oraz do usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Projekt realizowany jest przez TSKN – Lidera projektu w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu (ROPS) oraz Towarzystwem Dobroczynnym Niemców na Śląsku (TDN) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej  RPOP.08.00.00 Integracja Społeczna Działanie RPOP.08.01.00 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. Całkowita wartość projektu to 7 027 195,86 PLN. Projekt realizowany będzie do 31.12.2022 r.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim zorganizuje 20 przewidzianych w projekcie Klubów Seniora głównie na terenach wiejskich. Każdy Klub będzie oferował zajęcia dla grupy około 20 osób. Kluby te mają być miejscem spotkań osób niesamodzielnych i seniorów, przeciwdziałać osamotnieniu i marginalizacji, a także pomagać w zagospodarowaniu czasu wolnego osobom po zakończeniu aktywności zawodowej poprzez prowadzenie zajęć z zakresu kultury, sportu,  zwiększenie aktywności w życiu społecznym, naukę korzystania z komputera i internetu itp. W Klubie zatrudniony zostanie przeszkolony animator finansowany z projektu. Kluby będą działały pięć dni  w tygodniu przez 3 lata z dofinansowaniem z Programu. Działalność klubów zostanie utrzymana przez następne 3 lata.

TSKN utworzył ponadto mobilne biuro obsługi seniora, które świadczyć będzie pomoc opiekunom faktycznie sprawującym opiekę nad osobami niesamodzielnymi w tym udzielanie pomocy przez psychologów pod telefonami nr 509 456 578 i 509 456 581 oraz dostarczania informacji, gdzie i na jakich zasadach można uzyskać wsparcie. Stworzony został portal internetowy opolskisenior.pl na którym prezentowane są informacje dotyczące życia seniorów jak np. Informacja o ulgach i prawach seniorów, poradach prawnych, przydatnych stronach, o zdrowiu i profilaktyce, a także dane ważnych instytucji, domów seniora, kół emerytów uniwersytetów trzeciego wieku itp.

Do zadań ROPSu należy: aktywizacja kulturalną seniorów w ośrodkach kulturalnych, organizacja zajęć w miejscu pobytu osób starszych i niesamodzielnych, organizacją warsztatów stacjonarnych
w Opolu z których utworzona zostanie grupa teatralna i grupa wokalna składająca się z seniorów, organizacją Regionalnego dnia seniora  itp. ROPS przeprowadzi także pakiet szkoleniowy certyfikowany  dla personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej.

Projekt przewiduje rozwój systemu sąsiedzkich usług opiekuńczych. Do zadań TDN należy przeszkolenie 40 osób w zakresie świadczenia pomocy osobom niesamodzielnym w obszarze przestrzegania zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesamodzielnej itp. oraz jak pomagać, by samemu przy tym nie odnieść strat. Oferta ma dotrzeć do osób już faktycznie zajmujących się taką opieką lub osób, które znalazły się w sytuacji kiedy spadnie na nich potrzeba udzielenia pomocy osobie w wyniku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia.

Realizacja projektu wpłynie zatem na zwiększenie liczby świadczonych usług społecznych w regionie poprzez rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, dziennych usług opiekuńczych (klubów seniora), podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej. Wpłynie ponadto na rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności, w tym: działania wspierające ich aktywność społeczną i kulturalną, działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności: poradnictwo, psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia.


   

X

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close