Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom

Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom

  • 16 lip 0

16-07-2019

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim rozpoczęło realizację projektu „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych lub niepełnosprawnych oraz do usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Projekt realizowany jest przez TSKN – Lidera projektu w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu (ROPS) oraz Towarzystwem Dobroczynnym Niemców na Śląsku (TDN) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej  RPOP.08.00.00 Integracja Społeczna Działanie RPOP.08.01.00 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. Całkowita wartość projektu to 7 027 195,86 PLN. Projekt realizowany będzie do 31.12.2022 r.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim zorganizuje 20 przewidzianych w projekcie Klubów Seniora głównie na terenach wiejskich. Każdy Klub będzie oferował zajęcia dla grupy około 20 osób. Kluby te mają być miejscem spotkań osób niesamodzielnych i seniorów, przeciwdziałać osamotnieniu i marginalizacji, a także pomagać w zagospodarowaniu czasu wolnego osobom po zakończeniu aktywności zawodowej poprzez prowadzenie zajęć z zakresu kultury, sportu,  zwiększenie aktywności w życiu społecznym, naukę korzystania z komputera i internetu itp. W Klubie zatrudniony zostanie przeszkolony animator finansowany z projektu. Kluby będą działały pięć dni  w tygodniu przez 3 lata z dofinansowaniem z Programu. Działalność klubów zostanie utrzymana przez następne 3 lata.

TSKN utworzył ponadto mobilne biuro obsługi seniora, które świadczyć będzie pomoc opiekunom faktycznie sprawującym opiekę nad osobami niesamodzielnymi w tym udzielanie pomocy przez psychologów pod telefonami nr 509 456 578 i 509 456 581 oraz dostarczania informacji, gdzie i na jakich zasadach można uzyskać wsparcie. Stworzony został portal internetowy opolskisenior.pl na którym prezentowane są informacje dotyczące życia seniorów jak np. Informacja o ulgach i prawach seniorów, poradach prawnych, przydatnych stronach, o zdrowiu i profilaktyce, a także dane ważnych instytucji, domów seniora, kół emerytów uniwersytetów trzeciego wieku itp.

Do zadań ROPSu należy: aktywizacja kulturalną seniorów w ośrodkach kulturalnych, organizacja zajęć w miejscu pobytu osób starszych i niesamodzielnych, organizacją warsztatów stacjonarnych
w Opolu z których utworzona zostanie grupa teatralna i grupa wokalna składająca się z seniorów, organizacją Regionalnego dnia seniora  itp. ROPS przeprowadzi także pakiet szkoleniowy certyfikowany  dla personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej.

Projekt przewiduje rozwój systemu sąsiedzkich usług opiekuńczych. Do zadań TDN należy przeszkolenie 40 osób w zakresie świadczenia pomocy osobom niesamodzielnym w obszarze przestrzegania zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesamodzielnej itp. oraz jak pomagać, by samemu przy tym nie odnieść strat. Oferta ma dotrzeć do osób już faktycznie zajmujących się taką opieką lub osób, które znalazły się w sytuacji kiedy spadnie na nich potrzeba udzielenia pomocy osobie w wyniku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia.

Realizacja projektu wpłynie zatem na zwiększenie liczby świadczonych usług społecznych w regionie poprzez rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, dziennych usług opiekuńczych (klubów seniora), podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej. Wpłynie ponadto na rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności, w tym: działania wspierające ich aktywność społeczną i kulturalną, działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności: poradnictwo, psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia.


X