Program Asystentów Kultury

 • Wspiera projekty organizacji, stowarzyszeń i redakcji mniejszości niemieckich oraz ich rozwój instytucjonalny.
 • Przyznaje stypendia dla nowych pracowników w dziedzinie kultury i pracy z młodzieżą, daje możliwość uzyskania nowych kwalifikacji i pozwala na międzynarodowe sieciowanie organizacji.

Cele:

 • wzmocnić mniejszości jako łącznik kulturalny i przygotować ich rolę w zagranicznej polityce kulturalnej,
 • wzmacniać mniejszości, włączać się oraz wspierać pomocą procesy decyzyjne,
 • wspierać zaangażowanie społeczne w regionie oraz demokratyczne działania,
 • zwiększać atrakcyjność regionów poprzez wysokie zaangażowanie mniejszości niemieckiej, która wskazuje na kulturalne bogactwo regionu oraz zwiększać społeczne interakcje.

Program wykorzystuje potencjał aktywnych organizacji mniejszości niemieckiej i wspiera profesjonalizację oraz trwały rozwój organizacji, wspierając je celowo i skutecznie. W zintegrowanej metodzie skupia metody rozwojowe: szkolenia zawodowe, praktyczną orientację, rozwój młodzieży i podnoszenie kwalifikacji.

Wymagania dla organizacji mniejszości niemieckiej

Wnioskodawca

 • jest organizacją, stowarzyszeniem, redakcją mniejszości niemieckiej z krajów środkowej, wschodniej oraz południowo-wschodniej Europy lub organizacji z tych krajów, a która bardzo dobrze współpracuje z organizacjami mniejszości niemieckiej,
 • potrzebuje w celu przeprowadzenia procesu rozwojowego lub realizacji konkretnego zadania, dodatkowego personelu oraz finansowego wsparcia,
 • oddaje do dyspozycji odpowiednio przygotowane stanowisko pracy z komputerem, telefonem, adresem mailowym, przejmuje nagle występujące koszty i finansuje minimum 30% kosztów zaplanowanego zadania czy projektu,
 • wyznacza konkretną osobę w organizacji odpowiedzialną za wprowadzenie i opiekę nad asystentem kultury,
 • wprowadza w struktury organizacji i pozwala na udział w posiedzeniach pracowników,
 • pilnuje by stypendysta nie realizował bieżących działań organizacji, tylko całkowicie poświęcił się zadaniu/zadaniom, które zostały wcześniej zaplanowane,
 • wybiera asystenta kultury w otwartej rekrutacji, którą też przeprowadza.

Wymagania na stanowisko asystenta kultury

 • Narybek z mniejszości niemieckiej lub z jej otoczenia.
 • Bardzo dobre umiejętności języka niemieckiego.
 • Doświadczenia z zakresu planowania i organizacji projektów młodzieżowych, kulturalnych czy medialnych.
 • Chęć długofalowego zaangażowania się w instytucji mniejszości niemieckiej.

https://www.ifa.de/foerderung/kulturassistentenprogramm/

Opis programu

Program hospitacji jest programem kwalifikacyjnym i wspierającym dla zaangażowanych nowych pracowników organizacji, stowarzyszeń i redakcji Mniejszości Niemieckich w dziedzinie zarządzania kulturą, kształcenia młodzieży i mediów.

Program przyczynia się do indywidualnej kwalifikacji pracowników i wolontariuszy instytucji mniejszości niemieckich jak również do powstania ponadnarodowej sieci kontaktów.

Przez okres od czterech do sześciu tygodni, hospitant/ tka otrzymuje stypendium, aby poznać modele najlepszych praktyk i metod pracy w wybranej instytucji Mniejszości Niemieckiej w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, lub w szczególnych przypadkach w Niemczech.

Hospitacje powinny wspierać profesjonalizację zawodową i umożliwić stworzenie nowych impulsów i doświadczeń do praktycznej pracy instytucji Mniejszości Niemieckiej.

Ifa oferuje:

 • Jednorazowe stypendia na pobyt i koszty podróży w wysokości od 1250* euro za sześciotygodniową hospitację**.
 • Opieka organizacyjna i wsparcie merytoryczne, ewentualnie wsparcie przy wyborze odpowiedniej instytucji.
 • 2-dniowe szkolenie okresowe wszystkich hospitantów w Stuttgarcie.
 • Rozmowa ewaluacyjna i coachingowa po ukończeniu hospitacji.

Wymogi

 • Wnioskodawca powinien być czynnym wolontariuszem lub współpracownikiem w stowarzyszeniu, związku, redakcji lub instytucji Mniejszości Niemieckiej. Instytucja powinna mieć swoją siedzibę w Polsce, Rumuni, Serbii, Czechach lub na Węgrzech.
 • Wnioskodawca określa konkretne potrzeby szkoleniowe wymagane do realizacji projektu lub ogólnej profesjonalizacji pracy w instytucji Mniejszości Niemieckiej.
 • Wnioskodawca posiada rekomendację instytucji Mniejszości Niemieckiej i powinien okazać dobrą znajomość języka niemieckiego, jak i doświadczenie w planowaniu i przeprowadzaniu projektów młodzieżowych, kulturalnych i medialnych.
 • Instytucja goszcząca powinna być instytucją Mniejszości Niemieckiej lub pochodzić z rejonu jej działania. W konkretnych projektach szkoleniowych, które są możliwe do zrealizowania tylko poza instytucją Mniejszości Niemieckiej, możliwa jest hospitacja w innej instytucji kulturalnej, medialnej, zajmującej się współpracą z młodzieżą.

*1350 Euro dla kandydatów z Rumunii, 1375 Euro dla kandydatów z Serbii, w przypadku 6-tygodniwej hospitacji.

**W przypadku hospitacji krótszej niż 6 tygodni, wysokośc stypendium zmniejsza się o 162,50 / tydzień.

Sprawozdania uczestników programu hospitacyjnego 2015 znajdą Państwo tutaj:

www.ifa.de/foerderung/integration-und0medien/entsendung-und-nachwuchsfoerderung/hospitationsshyprogramm.html

Przebieg:

Zainteresowani współpracownicy i wolontariusze mogą się zgłaszać drogą mailową do 15 maja. W tym celu proszę wysłać wypełniony wniosek do: kruska@ifa.de. Wybór kandydata nastąpi w porozumieniu Ifa z koordynatorem regionalnym Ify. Kandydaci zostaną poinformowani o decyzji drogą mailową.

Hospitacja w instytucji goszczącej musi odbyć się między czerwcem a grudniem 2016. Ifa wspiera przygotowanie organizacyjne w organizacji goszczącej, ewentualnie pomaga przy wyborze odpowiedniej organizacji. Ze wszystkimi 3 stronami (instytucja, hospitant, Ifa) zostanie zawarta umowa.

Na zakończenie programu odbędzie się szkolenie w Stuttgracie a także rozmowa podsumowująca oraz coachingowa, do wyboru rozmowa przez Skype lub rozmowa osobista. Wspólnie zostaną ocenione doświadczenia i rozwój, a także zostaną wypracowane długotrwałe strategie na dalszą działalność hospitantów. Hospitant pisze na koniec raport końcowy, który zawiera jego doświadczenia.

Program odbędzie się pod warunkiem zatwierdzenia przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

 

8-IFAKontakt

Institut für Auslandsbeziehungen
Integration und Medien

Charlottenplatz 17
D-70173 Stuttgart
Tel. + 49.711.2225.136
Fax +49.711.2225.197
khan@ifa.de

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close