Prof. Jabłoński: Rozporządzenie MEiN ma charakter dyskryminacyjny i nie może być konstytucyjnie uzasadnione

Prof. Jabłoński: Rozporządzenie MEiN ma charakter dyskryminacyjny i nie może być konstytucyjnie uzasadnione

  • 15 mar 0

15-03-2022

Szanowni Państwo,

kwestia nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości wciąż nie jest zamknięta. Mimo wydanych przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka rozporządzeń zmniejszających wymiar godzin języka niemieckiego jako mniejszości oraz zmniejszających wagę subwencji na naukę tego języka, organizacje Mniejszości Niemieckiej i ich przedstawiciele podejmują szereg działań, które mają zapobiec jawnej dyskryminacji dzieci przynależących do Mniejszości Niemieckiej. W ubiegłym tygodniu reprezentacja Mniejszości Niemieckiej spotkała się z sekretarzem stanu w MEiN panem Rzymkowskim. 

Niedawno prezentowaliśmy Państwo opinię profesora Grzegorza Janusza, która jasno i dobitnie mówi o tym, że przy procedowaniu zmian z zakresu nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości MEiN w wielu miejscach złamało prawo zarówno polskie jak i międzynarodowe. Informację o tym możecie przeczytać tutaj: Rozporządzenie MEiN dot. Zmniejszenia liczby godzin nauki języka niemieckiego jako mniejszości łamie szereg praw krajowych i europejskich

Dzisiaj chcielibyśmy Państwa zachęcić do lektury ekspertyzy Prof. zw. dr hab. Mariusza Jabłońskiego. Treść ekspertyzy znajdą Państwo z prawej strony do pobrania. Zachęcamy do lektury całej ekspertyzy i przesyłania jej wszystkim zainteresowanym. Poniżej zamieszczamy jedynie konkluzje.

  1. Określone – w treści rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. (U. 2022 r., poz. 267) zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. 2017, poz. 1627) – zróżnicowanie przyjmujące postać ograniczenia wymiaru (liczby) godzin nauczania dodatkowego w odniesieniu do nauki tylko jednego języka mniejszości narodowej lub etnicznej przy uwzględnieniu konieczności spełnienia identycznych dla wszystkich mniejszości narodowych warunków i przesłanek utworzenia i funkcjonowania międzyszkolnego zespołu nauczania: ma charakter dyskryminacyjny i nie może być konstytucyjnie uzasadnione, niezależnie od charakteru kryteriów (potencjalnie: podmiotowych lub/i ilościowych), które mogłyby być przez prawodawcę wzięte pod uwagę;
  2. Ani obowiązujące przepisy Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., ani wiążące Polskę umowy międzynarodowe i inne akty o randze ustawowej nie tworzą podstawy uzasadniającej różnicowanie sytuacji grupy obywateli polskich należących tylko do jednej mniejszości narodowej, szczególnie z punktu widzenia definiowania warunków i sposobu realizacji zadania, o którym mowa
    w art. 13 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe. Ograniczenie wydatków w ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) w odniesieniu do finansowania nauczania tylko jednego języka mniejszości narodowej lub etnicznej nie może być uznane za dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami konstytucyjnymi oraz ustawowymi;
  3. Następstwem przyjęcia nowych rozwiązań – w treści rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. (U. 2022 r., poz. 267) zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. 2017, poz. 1627) – jest doprowadzenie do systemowo nieuzasadnionego i niesprawiedliwego dyskryminowania obywateli polskich należących do mniejszości niemieckiej względem innych obywateli polskich należących do innych ustawowo wskazanych mniejszości narodowych, co stanowi naruszenie zasady wyrażonej w art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Dyskryminacja ta ma dwoisty charakter, po pierwsze systemowy jako przejaw nieuzasadnionego i nieznajdującego oparcia w standardach i wartościach konstytucyjnych różnicowania podmiotów tożsamych (co przecież wprost jest sprzeczne z gwarancjami sprecyzowanymi w przepisach ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym – art. 4 ust 1 i 6), jak i na płaszczyźnie horyzontalnej w odniesieniu relacji do zakresu uprawnień przyznanych (gwarantowanych) obywatelom polskim należącym do innych mniejszości narodowych;
  4. Z perspektywy powszechnie uznanych międzynarodowych standardów ochrony wolności i praw jednostki, w tym oczywiście aktualnych wartości i zasad konstytucyjnych potwierdzonych w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, a także przepisów ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym nie ma możliwości racjonalnego i zgodnego z ich istotą oraz treścią uzasadnienia dyskryminacji tylko jednej grupy obywateli polskich należących do konkretnej grupy mniejszości narodowych w odniesieniu do charakteru regulacji przyjętej w akcie będącym przedmiotem analizy;
  5. Normatywnie zdefiniowana w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Edukacji i Nauki dyspozycja przybierająca postać zmiany organizacyjnej w nauczaniu tylko jednego języka mniejszości narodowej lub etnicznej realizowanego w formie dodatkowej nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej, polegająca na zmniejszeniu tygodniowego wymiaru nauczania tego języka, nie może być uznana za zgodną z przepisami aktów prawnych. Rozwiązanie takie narusza postanowienia wiążących Polskę umów międzynarodowych, które nakazują równe traktowanie i podkreślają jednocześnie konieczność zakazu stosowania przez prawodawcę krajowego jakichkolwiek rozwiązań dyskryminujących.

   

Rzecznik prasowy

Hassa

Joanna Hassa

tel. +48 690 585 505

presse@skgd.pl

Pliki do pobraniaSkip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close