Apel Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie dyskryminacji mniejszości niemieckiej

Apel Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie dyskryminacji mniejszości niemieckiej

  • 22 lut 0

22-02-2022

UCHWAŁA Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia  2022 r. w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej”

APEL SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W SPRAWIE DYSKRYMINACJI MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ 

Sejmik Województwa Opolskiego, w poczuciu odpowiedzialności za Wspólnotę Regionalną, której integralną cześć stanowią mniejszości narodowe i etniczne zamieszkujące nasze województwo, z wielkim zdumieniem, oburzeniem i niepokojem przyjął Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Rozporządzenie to jawnie godzi w europejskie standardy traktowania mniejszości narodowych, dyskryminuje i stygmatyzuje mniejszość niemiecką, która, jako jedna z dziewięciu mniejszości narodowych w Polsce, miała dotąd zapewnione nauczanie swego języka – jako języka mniejszości narodowej, na tych samych zasadach jak pozostałe mieszkające w Polsce mniejszości narodowe i etniczne. Stan ten gwarantowało  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. Umożliwiało ono uczniom należącym do wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823), naukę tego języka. Rozporządzenie z dnia 4 lutego 2022 r., które zmniejszyło wymiar nauki języka mniejszości z 3  do 1 godziny tygodniowo, wprowadziło dyskryminację mniejszości niemieckiej. Potraktowanie mniejszości niemieckiej w odrębny sposób niż innych jest niezrozumiałą i niemieszczącą się w kategoriach państwa prawa dyskryminacją, narusza poczucie bezpieczeństwa i podważa zaufanie do Rzeczypospolitej obywateli polskich narodowości niemieckiej. Niemcy w Polsce – jako mniejszość narodowa – mają prawo do systemu edukacji uwzględniającego nauczanie języka mniejszości w takim samym wymiarze jak pozostałe mniejszości narodowe.

Zmniejszenie nauczania języka niemieckiego w tak znaczącym wymiarze będzie miało poważne i nieodwracalne  skutki dla społeczności  Województwa Opolskiego. Z nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości korzysta obecnie 28 800 dzieci i młodzieży. Wskutek zmian wprowadzonych rozporządzeniem pracę stracić może 2/3 nauczycieli – germanistów. Opolskie samorządy w wyniku wprowadzonych korekt stracą w 2022 r. 17 832 201 złotych a od 2023 r. kwotę 52 447 651 zł  złotych

Język niemiecki jest wartością kulturową, jest cennym dobrem mającym znaczący wpływ na szanse życiowe i przyszłość młodych Opolan, to także gospodarczy potencjał niezbędny dla rozwoju Województwa Opolskiego. Strategia Rozwoju Województwa uchwalona jednogłośnie przez wszystkich Radnych Sejmiku 21 grudnia 2021r. zawiera zapis: „Rozwój społeczeństwa wielokulturowego (wsparcie działań służących otwartości i  tolerancji, rozwojowi wielokulturowości, integracji międzykulturowej i tożsamości regionalnej; promocja i wsparcie działań służących podtrzymywaniu i  rozwojowi tożsamości kulturowej i  językowej mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących region; promocja gwary śląskiej; rozwój edukacji kulturowej, wsparcie i integracja cudzoziemców i reemigrantów”.  Powstaje pytanie o  realizację tego CELU strategii, jeżeli rząd, daje jasny sygnał, ze wielokulturowe dziedzictwo naszego regionu i innych regionów Polski nie jest wartością samą w sobie, ale czymś, co ma być systemowo napiętnowane i eliminowane.

Żyjemy w zjednoczonej Europie, gdzie prowadzenie polityki nacjonalizmu i ustawicznej walki z innymi narodami nie daje poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zrozumienia, a także utrudnia rozwój. Uważamy, że ograniczenie środków na nauczanie języków mniejszościowych i języka regionalnego będzie szkodliwe dla interesów państwa polskiego i będzie godzić w dobro reprezentowanych przez nas społeczności które od wieków zamieszkują teren obecnej Rzeczpospolitej.

Wyrażamy oczekiwanie, że poszanowanie i wspieranie języka mniejszości niemieckiej w Polsce będzie zagwarantowane.

Zwracamy się do Rady Ministrów RP o poważne potraktowanie naszego stanowiska prowadzącego do  wycofania przez  Ministra Edukacji Narodowej i Nauki zmian dyskryminujących mniejszość niemiecką, jednoznacznie szkodliwych dla opinii międzynarodowej  i dobrosąsiedzkich relacji Polski.

Apelujemy do posłanek i posłów Ziemi Opolskiej o udzielenie wsparcia i podjęcie działań w celu przywrócenia rozwiązań poprzednich – sprawdzonych i satysfakcjonujących  mniejszości narodowe i uwzględniających interes Województwa Opolskiego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa. Natomiast na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Województwa Opolskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r., poz. 2836) Sejmik Województwa Opolskiego w sprawach ogólnospołecznych może uchwalać apele i rezolucje.

W związku przyjęciem Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, które w sposób jawny  dyskryminuje mniejszość niemiecką, przyjęcie niniejszego apelu jest uzasadnione.

 

Foto: opolskie.pl 

   


Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close