Pytania do kandydatów do Bundestagu: DIE LINKE

Pytania do kandydatów do Bundestagu: DIE LINKE

  • 01 wrz 0

01-09-2021

Kolejną partią, która nadesłała nam odpowiedzi na zadane pytania wyborcze, jest DIE LINKE. Udzielone odpowiedzi zamieszczamy poniżej: 

1. Jaki priorytet w Państwa planowaniu politycznym mają sprawy mniejszości niemieckich w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w szczególności mniejszości niemieckiej w Polsce?

DIE LINKE generalnie angażuje się w zwalczanie dyskryminacji osób ze względu na ich przynależność kulturową lub pochodzenie etniczne. Mniejszości narodowe w Niemczech i w całej UE muszą być respektowane i wspierane.

2. Czy zamierzają Państwo uczynić te sprawy punktem w programie wyborczym swojej partii w wyborach do Bundestagu w 2021 roku? Jeśli tak, to w jakim stopniu?

Walka z dyskryminacją mniejszości jest priorytetem naszego programu. Również na szczeblu UE jesteśmy zaangażowani w tworzenie wiarygodnych instrumentów polityki wobec mniejszości. Odrzucenie inicjatywy Minority SafePack przez Komisję Europejską nie może być ostatnim słowem.

3. Jaki jest pogląd Państwa partii na zakotwiczenie na szczeblu Unii Europejskiej podstawowych wartości polityki mniejszościowej, które pomimo postanowień w dokumentach Rady Europy nie zawsze są przestrzegane, co znajduje odzwierciedlenie w krytycznych sprawozdaniach ekspertów?

Istnieje tutaj pilna potrzeba wprowadzenia ulepszeń. DIE LINKE ustawicznie nalegała, by UE przystąpiła do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Rady Europy.

4. Nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej mniejszość niemiecka posiada szkoły z językiem niemieckim jako językiem nauczania lub szkoły, które uczą w dwóch językach. Co chcieliby Państwo zrobić, aby wyeliminować te różnice, zwłaszcza w odniesieniu do Polski, która ma jedną z największych mniejszości niemieckich w Europie?

DIE LINKE postrzega języki regionalne lub mniejszościowe jako wyraz bogactwa kulturowego i wzywa do wspierania tej oferty również w szkołach. Apelujemy o to, by również Komisja Europejska czuła się zobowiązana do realizacji tej zasady.

5. W 2020 r. Bundestag i Parlament Europejski głosowały za przyjęciem europejskiej inicjatywy obywatelskiej Minority SafePack, przygotowanej przez Federalistyczną Unię Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN). Niestety Komisja Europejska nie zastosowała się do tej inicjatywy i ją odrzuciła. Czy nadal będą Państwo popierali jej uznanie?

DIE LINKE opowiada się za równym udziałem wszystkich obywateli w życiu społecznym bez strukturalnych dyskryminacji – również tej ze względu na ich pochodzenie etniczne. Czy to Serbołużyczanie, czy Fryzyjczycy, Duńczycy czy Sinti i Romowie: mniejszości narodowe w Niemczech i w całej UE muszą być szanowane i wspierane. Nie powinno być żadnych różnic w ich wspieraniu. Najlepszą tego gwarancją jest szybkie wdrożenie przez Komisję postulatów inicjatywy obywatelskiej na szczeblu UE. W związku z tym DIE LINKE poparła treści inicjatywy Minority SafePack zarówno w Parlamencie Europejskim jak i w Bundestagu i nadal będzie to robić.

6. W 2019 r. Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich (AGDM) przyjęła uchwałę, dotyczącą nowych kierunków wsparcia dla mniejszości niemieckiej, w tym finansowania, które zostało zdefiniowane jako zbyt niskie w porównaniu z potrzebami mniejszości. Czy są Państwo gotowi wziąć to pod uwagę w swoim programie wyborczym?

Tworzenie różnorodności kulturowej i językowej obejmuje zatem promowanie języków regionalnych i mniejszościowych uznanych zgodnie z Europejską Kartą Mniejszości (Europejską Kartą Języków Regionalnych lub Mniejszościowych). DIE LINKE zabiega o wsparcie finansowe, aby móc realizować te cele.

7. W treści polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i wzajemnej współpracy, którego 30-lecie obchodzimy w tym roku, m. in. po raz pierwszy ustanowiono prawa mniejszości niemieckiej w Polsce. Wiele z postanowień Traktatu oraz postanowień Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu z 2011 r. z punktu widzenia mniejszości niemieckiej nie zostało w Polsce wdrożonych. Jakie jest stanowisko Państwa partii w tej sprawie?

Przyjaźń i pojednanie z Polską jest dla DIE LINKE priorytetem. W tym kontekście DIE LINKE promuje wypełnianie wszystkich postanowień polsko-niemieckiego Traktatu o Sąsiedztwie.

8. Wielu członków mniejszości niemieckiej w Polsce jest obywatelami niemieckimi i jako Niemcy za granicą mają prawo wyborcze, co jednak wiąże się z koniecznością potwierdzenia subiektywnych powodów znajomości i troski o warunki polityczne w Niemczech. Czy są Państwo gotowi to uprościć?

Nie. Z naszego punktu widzenia istniejące przepisy zasadniczo się sprawdzają, jednakże naszym zdaniem procedury udziału w wyborach wymagają biurokratycznych uproszczeń.

Die Linke

Przypominamy: Wybory do Bundestagu odbędą się 26 września 2021. Niemcy uprawnieni do głosowania, którzy przebywają na stałe za granicą, do 5 września mają możliwość złożenia wniosku o wpis na listę wyborców w głosowaniu korespondencyjnym. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo TUTAJ

   


Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close