Apel Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie problemów związanych z edukacją językową dzieci i młodzieży mniejszości niemieckiej

Apel Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie problemów związanych z edukacją językową dzieci i młodzieży mniejszości niemieckiej

  • 30 maj 0

30-05-2019

Podczas dzisiejszego (28.05.2019) posiedzenia Sejmiku Województwa Opolskiego, na wniosek klubu radnych Mniejszości Niemieckiej, radni sejmiku przyjęli Apel w sprawie problemów związanych z edukacją językową dzieci i młodzieży. Jak mówił Roman Kolek, wicemarszałek województwa opolskiego – To przede wszystkim prośba o podjęcie rzetelnych rozmów Ministerstwa Edukacji Narodowej z przedstawicielami mniejszości niemieckiej w tym trudnym temacie. Poniżej publikujemy treść apelu:

 

Apel Sejmiku Województwa Opolskiego

w sprawie problemów związanych z edukacją językową dzieci i młodzieży mniejszości niemieckiej zamieszkującej województwo opolskie       

Mniejszość niemiecka to ludność rodzima, która od pokoleń zamieszkuje tereny dzisiejszego województwa opolskiego. W całym okresie PRL – przez 45 lat używanie i nauczanie języka niemieckiego było na terenie naszego województwa surowo zabronione. Sytuacja ta zmieniła się dopiero 30 lat temu wraz z przełomem politycznym w Polsce. Od tamtego momentu członkowie tej społeczności ale i pozostali mieszkańcy regionu korzystają z możliwości uczenia się języka niemieckiego w różnych formach. Znajomość języka niemieckiego stała się atutem i wyróżnikiem regionu dzięki któremu rozwinęły się gałęzie gospodarki oparte właśnie na znajomości języka niemieckiego.

W tym kontekście z wielkim niepokojem odbieramy informacje o nowej interpretacji przepisów oświatowych wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w myśl których zmienia się dostęp do nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości oraz ogranicza możliwości nauczania języka niemieckiego jako obcego nowożytnego.

Apelujemy do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rządu RP o ponowne przeanalizowanie powziętych w tym zakresie decyzji i zapoznanie się przy tej okazji z pozytywnymi doświadczeniami edukacyjnymi województwa opolskiego w zakresie edukacji języka niemieckiego bazujących na dwóch różnych podstawach programowych. W naszej opinii prawo rodzica do wyboru języka obcego nowożytnego nie powinno być w żaden sposób ograniczane, a już w sposób szczególny nie powinno być ograniczane faktem przynależności dziecka do mniejszości, której język jest tożsamy z językiem obcym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512) do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa. Natomiast na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Województwa Opolskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2014 r., poz. 2201) Sejmik Województwa Opolskiego w sprawach ogólnospołecznych może uchwalać apele i rezolucje.

Wobec niejasnej sytuacji w prawie oświatowym, dotyczącej praw mniejszości narodowych i etnicznych do podtrzymywania swojej tożsamości językowej, wnosimy apel
o utrzymanie dotychczasowych możliwości nauki języka niemieckiego w niezmienionym wymiarze godzinowym uwzględniającym łączenie nauki tego języka, jako języka mniejszości
i języka obcego nowożytnego. Obecna interpretacja Ministerstwa Edukacji Narodowej spowoduje niewątpliwą stratę w procesie edukacji językowej w znacznym stopniu ograniczając możliwy poziom nauki języka niemieckiego. Przyczynia się także do dezorientacji rodziców oraz nauczycieli. Niniejszy apel ma również swoje uzasadnienie ze względu na wpływ języka niemieckiego na wielokulturowy charakter województwa opolskiego.

Mając na uwadze treść zaproponowanego Apelu podjęcie uchwały należy uznać za konieczne i zasadne. 

 


Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close