Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych

Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych została uchwalona przez członków Rady Europy w 1992 r. w Strasburgu. Dokument ten ma na celu ochronę języków niezdefiniowanych, jako języki urzędowe. Tworzy podstawę, na której można budować konsensus wewnątrz państwa pomiędzy wspólnotami posługującymi się językami nieoficjalnymi, a administracją publiczną. Rozpoczęcie i prowadzenie dialogu pozwala budować zaufanie, które oddala możliwość wybuchu konfliktu wewnętrznego. Jednocześnie EKJRM daje odpowiednie gwarancje ochrony języka nieurzędowego dla osób się nim posługujących oraz pomaga państwu wypracować normy i zasady, którymi może wspierać się w procesach zarządzania.

Rzeczpospolita Polska ratyfikowała kartę w roku 2009.

Pełny tekst: Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych

Odnośnie Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych co 3 lata ukazuje się Raport Komitetu Ekspertów Rady Europy w sprawie realizacji postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych przez Polskę. Pierwszy z nich został opublikowany w 2011 roku a drugi w 2014.  

I Raport

II Raport

X