Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

 Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, jest organem opiniodawczo- doradczym Prezesa Rady Ministrów, utworzonej na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Komisję Wspólną tworzą m.in. przedstawiciele wskazanych w ustawie organów administracji rządowej oraz przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych. Mniejszość niemiecka ma tam dwóch swoich przedstawicieli. Komisja Wspólna dysponuje możliwością zwracania się z prośbą o stanowiska i informacje do placówek i środowisk naukowych oraz organizacji społecznych. Ma możliwość zapraszania do swojej działalności przedstawicieli jednostek P1670630samorządu terytorialnego, organizacji społecznych oraz środowisk naukowych. Rola Komisji Wspólnej jest również wizerunkowo bardzo ważna dla mniejszości i to nie tylko niemieckiej. Organ ten naświetla na poziomie rządowym problemy z którymi zmagają się mniejszości w Polsce, a które bez niej mogłyby w ogóle nie zostać zauważone, a jedynie rozproszone i pozostawione same sobie. Komisja czuwa również nad stopniem realizacji ustawy o mniejszościach oraz jest mediatorem i pośrednikiem pomiędzy stroną rządową a poszczególnymi mniejszościami. Do jej głównych zadań należy m.in.: wyrażanie opinii w sprawach realizacji praw i potrzeb mniejszości, w tym ocena sposobu realizacji tych praw oraz formułowanie propozycji w zakresie działań zmierzających do zapewnienia realizacji praw i potrzeb mniejszości, opiniowanie programów służących tworzeniu warunków sprzyjających zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących mniejszości, opiniowanie wysokości i zasad podziału środków przeznaczonych w budżecie państwa na wspieranie działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego, podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób należących do mniejszości.

Pokrewne wpisy:

X