Ogólnopolski Konkurs Literacki „Moja niemiecka historia”

Drodzy przyjaciele niemieckojęzycznej literatury, serdecznie zapraszamy wszystkich powyżej 12 r.ż. do wzięcia udziału w naszym konkursie literackim!

Temat  prac konkursowych: ,,Moja niemiecka historia“

Prace konkursowe powinny nawiązywać do osobistego związku z szeroko rozumianą kulturą niemiecką, językiem niemieckim, mniejszością niemiecką lub niemiecką historią.

Uczestnicy

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

A – 12-15 lat;

B –16 -19 lat;

C – od 20 lat

Forma prac konkursowych

  • Pracą konkursową nazywamy samodzielnie napisany w j. niemieckim, dotychczas niepublikowany tekst prozatorski (np. opowiadanie lub esej), komiks lub wiersz nawiązujący do tytułu  konkursu ,,Moja niemiecka historia”.
  • Prace powinny być napisane czcionką Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1.5, w przypadku prac prozatorskich min. 1 strona A4.
  • Prace konkursowe należy opatrzyć literą A, B lub C w zależności od kategorii wiekowej.

Termin i sposoby dostarczenia prac

Uprzejmie prosimy o przesłanie prac drogą elektroniczną lub pocztą na  poniższy adres do 15.10.2019 r.

Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę w każdej kategorii (tj. jeden wiersz lub/i jeden tekst prozatorski lub/i komiks).

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

z dopiskiem: Meine deutsche Geschichte “

M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole,

E-Mail: nicole.rimpler@skgd.pl Tel.: 77 402 10 76

Prosimy o dołączenie wypełnionych załączników (załącznik 1,2,3) oraz w przypadku osób niepełnoletnich załącznik nr 4.

 

IMG_3155Ocena prac

Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna. Złamanie regulaminu konkursu jest równoznaczne z wykluczeniem z udziału w obecnej i kolejnych edycjach konkursu. Najlepsze prace zostaną nagrodzone (tablety, książki, artykuły piśmiennicze, artykuły reklamowe, vouchery) oraz opublikowane.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie. Informacja o terminie wręczenia nagród ukaże się na stronie internetowej www.skgd.pl.

 

Postanowienia końcowe

Składając pracę na konkurs autor wyraża zgodę na publikację treści prac konkursowych przez organizatora na jego stronie internetowej, w mediach oraz w publikacji pokonkursowej. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z utworów w celach reklamowych bez uiszczania opłat licencyjnych. W sytuacjach wyjątkowych organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania konkursu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie!

Projekt od lat wspierany jest finansowo przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie oraz Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.

          

Kontakt

Nicole Rimpler

nicole.rimpler@skgd.pl

+48 77 402 10 76

Pliki do pobrania

 

Partnerzy

Konsulat4- MSWiA

X