Zamówienie sprzętu do projektu “Opolski senior”

Zamówienie sprzętu do projektu “Opolski senior”

 • 03 gru 0

03-12-2019

Opole, data 02.12.2019 r.                                                                                                                         

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa zamówienia: dostawa sprzętu elektronicznego, muzycznego i komputerowego do Klubów seniora projektu pn.: „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie osób niesamodzielnych.

ZAMAWIAJĄCY :

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, 45-004 Opole, ul. Marii Konopnickiej 6 ,Tel/Fax: +48 774021070, e-mail : tskn@skgd.pl

 

Adres do korespondencji:

j.w.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Krystian Baldy
tel. 77 402 10 79 e-mail krystian.baldy@skgd.pl

 

 1. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

Baza konkurencyjności w dniu 02.12.2019

Strona Zamawiającego www.skgd.pl

Tryb postępowania

 • Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia stosując zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 • W prowadzonym postępowaniu w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
 • Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
 1. Klauzula RODO:
 2. Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po dniu 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane
  w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach
  i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione
  w dokumentach i oświadczeniach składanych w czasie realizacji zamówienia.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego
  i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania
  i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze Formularza).
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
  z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych kontakt: Joanna Hassa,
  tel 774 021 070
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z postępowaniem prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014. wydanych na postawie ustawy wdrożeniowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z umową o dofinansowanie co najmniej przez okres utrzymania projektu, który wynosi min. 3 lata;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanymi na postawie ustawy wdrożeniowej.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
  w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

*   Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanymi na postawie ustawy wdrożeniowej oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Tytuł zamówienia /Nazwa zamówienia: dostawy sprzętu elektronicznego, muzycznego
  i komputerowe do Klubów seniora w projekcie – „Opols
  ki senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym i ich opiekunom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014– 2020 Osi Priorytetowej RPOP.08.00.00 Integracja Społeczna Działanie RPOP.08.01.00 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.
 2. Kategoria ogłoszenia: dostawa.
 3. KOD CPV:

Podstawowy kod CPV

30213100-6 Komputery przenośne.

Dodatkowe kody CPV:

30232110-8 Drukarki laserowe.

32331600-8 Odtwarzacze plików MP3.

38652100-1 Projektory

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do ogłoszenia pod nazwą SZCZEÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 

V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

 1. Warunki: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
 2. Dodatkowe warunki: Zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych warunków udziału
  w postępowaniu

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 2. Oferta,
 3. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania składane jest oświadczenie zawarte w treści oferty.

 

VII.  KRYTERIA OCENY OFERTY i INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY oraz OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert tj.:

Kryterium oceny ofert jest:

 1. Cena waga max 85/100 pkt.

Ilość punktów cena  = (Cena najniższa oferowana brutto/Cena badanej oferty brutto )x 85

 1. Termin realizacji dostawy waga max 15
  Do 5 dni od dnia zawarcia umowy 15 pkt;
  do 10 dni od dnia zawarcia umowy 10 pkt
  do 15 dni od dnia zawarcia umowy 5 pkt.

  1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów
   w wyniku sumowania punków w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym zapytaniu ofertowym.
  2. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:
 2. oczywiste omyłki pisarskie,
 3. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 4. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie Projektu.
 3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia niekompletnej oferty
  w przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.

 

VIII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 

 • Oferta stanowi oświadczenie woli Wykonawcy. Składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie Wykonawca przyjmuje warunki ogłoszenia o zamówieniu, postanowienia zawarte we wzorze umowy, akceptuje bez zastrzeżeń przedmiot zamówienia.
 • Ofertę składa się na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego w terminie do końca upływu dnia 10 12.2019 roku mailowo: tskn@skgd.pl lub
 • pisemnie pocztą lub osobiście na adres: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, 45-004 Opole, ul. Marii Konopnickiej 6, z tym, że oferty składane w formie pisemnej przyjmowane będą w godzinach urzędowania Zamawiającego
  : poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.00 w dni tygodnia od poniedziałku do piątku lub

faxem na nr: +48 774021070  

 • Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub data otrzymania maila z ofertą.
 • Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. W przypadku przesłania oferty mailowo oferta musi być podpisana i zeskanowana z podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
 • Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane, w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. czytelnie lub parafowane i opatrzone imienną pieczęcią), przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej (CEIDG/KRS). Jeżeli osoba-osoby podpisująca-e ofertę nie wynika
  z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (np. do podpisania oferty).
 • Przy sporządzaniu oferty, oświadczeń i dokumentów, dla których Zamawiający przygotował druki należy kierować się tymi drukami.
 • Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, musi być parafowane przez Wykonawcę (uprawnione do reprezentacji osoba/y, które podpisały ofertę).
 • Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – jako konsorcjum.
 • W przypadku, konsorcjum wykonawcy mogą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • Zapisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, będących uczestnikami konsorcjum.
 • Jeżeli oferta konsorcjum została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
 • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 • W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę swojego pełnomocnika do reprezentowania podczas prowadzonego postępowania Wykonawca musi złożyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, oraz stosowne pełnomocnictwo wystawione dla pełnomocnika reprezentującego uczestników konsorcjum (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
 • Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 • Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w języku innym niż język polski.
 • Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.

 

 1. TERMIN REALIZACJI UMOWY/Harmonogram realizacji zamówienia

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy  – stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

 

 1. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH – PODSTAWA DO WYKLUCZENIA

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ze względu na powiązania kapitałowe i osobowe: co oznacza, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić́ uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Treść oświadczenia w tym zakresie zamieszczona została w formularzu ofertowym.

 

 1. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TAKIEJ UMOWY

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

 

XII.   INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, O ILE ZAMAWIAJĄCY TAKĄ MOŻLIWOŚĆ PRZEWIDUJE

Zamawiający nie dopuszcza składnie ofert częściowych.

 

XIII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
 • Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane drogą elektroniczną lub faxem.
 • Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej.
 • Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
 • Na każdym etapie postępowania przed terminem składania ofert Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający może udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później przed upływem terminu składania ofert, jeżeli będzie to możliwe.
 • Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynie po upływie terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 • W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
  w wyniku złożonych zapytań.
 • Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej, prowadzonego postępowania.
 • W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę zamawiający upublicznia w taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie.
 • Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz upublicznia tą informację w taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie.

 

 1. Termin związania ofertą:
 • Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
 • Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na oznaczony okres.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym i załącznikach w tym w szczególności we wzorze umowy.

 

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia Zamawiającemu:

 • właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, (jeśli dotyczy) o ile dokumenty te nie będą dostępne do pobrania samodzielnie przez Zamawiającego z dostępnych bezpłatnych baz.
 • szczegółowej kalkulacji cenowej.

 

 1. Unieważnienie
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy:
 • nie wpłynie żadna oferta,
 • wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu,
 • wszyscy Wykonawcy będą podlegać wykluczeniu,
 • oferta najkorzystniejsza przewyższy możliwości finansowe Zamawiającego,
 • postepowanie obaczone będzie wadą,
 • w przypadku nie przyznania Zamawiającemu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia (dotyczy sytuacji,
  w której Zamawiający wszczyna postępowanie przed zatwierdzeniem zmian we wniosku).

 

 1. Inne uwagi końcowe
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, danych i informacji.
  2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
  3. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
  4. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
  5. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
  6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  7. Rozstrzygnięcie postępowania zostanie upublicznione w bazie konkurencyjności oraz na stronie Zamawiającego w miejscu prowadzonego postępowania.
  8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

 

XIV. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2: Formularz ofertowy

Załącznik nr 3: Wzór umowy wraz z załącznikami.

 


X

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close