Zatrudnimy animatorów klubu seniora

Zatrudnimy animatorów klubu seniora

 • 08 sie 0

08-08-2019

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim poszukuje do projektu – „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym i ich opiekunom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020   Osi Priorytetowej  RPOP.08.00.00 Integracja Społeczna Działanie RPOP.08.01.00 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych,

20 osób na stanowisko: Animator klubu seniora

w miejscowościach województwa opolskiego

 • Zdziechowice, gm. Gorzów Śląski,
 • Świercze, gm. Olesno ,
 • Borycz, gm. Izbicko;
 • Zawadzkie, gm. Zawadzkie;
 • Raszowa, gm. Leśnica;
 • Ujazd, gm. Ujazd;
 • Jemielnica, gm. Jemielnica;
 • Bierawa, gm. Bierawa;
 • Cisek, gm. Cisek
 • Długomiłowice, gm. Reńska Wieś;
 • Zdzieszowice, ul. Akacjowa 2, gm. Zdzieszowice;
 • Kórnica, gm. Krapkowice;
 • Komprachcice, gm. Komprachcice
 • Zagwiździe, gm. Murów;
 • Chrząstowice, gm. Chrząstowice,
 • Antoniów, gm. Ozimek;
 • Zawada, gm. Turawa;
 • Źlinice, gm. Prószków;
 • Narok, gm. Dąbrowa;
 • Biedrzychowice, gm. Głogówek.

Zadania:

 • Prowadzenie klubu seniora
 • Organizacja zająć dla osób niesamodzielnych i starszych
 • Prowadzenie zająć z zakresu kultury fizycznej
 • Organizowanie i prowadzenie działalności rekreacyjnej, prozdrowotnej i edukacyjnej
 • Organizacja grup samopomocowych
 • Prowadzenie dokumentacji działalności klubu
 • Opracowywanie miesięcznych harmonogramów działalności klubu
 • Ścisła współpraca z koordynatorem
 • Prowadzenie zająć 5 dni w tygodniu w tym przez jeden dzień (minimum 6 godzin) prowadzenie kawiarenki, w której animator będzie pełnił dyżur.

Wymagania

 • Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Szerokie umiejętności w zakresie animacji społecznej;
 • Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej;
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania i mienie;
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Dyspozycyjność;
 • Komunikatywność, sumienność , obowiązkowość oraz uczciwość;
 • Gotowość do odbycia 120 godzinnego kursu przygotowawczego.

Oferujemy:

Zatrudnienie na umowę o pracę,

Ciekawą pracę

Możliwość zdobycia kwalifikacji animatora

Wymagane dokumenty od kandydata na stanowisko Animatora Klubu Seniora:

 • życiorys zawodowy (CV)
 • list motywacyjny
 • wykazanie potrzeby funkcjonowania klubu seniora w miejscowości;
 • wstępna koncepcja działania Klubu Seniora
 • harmonogram tygodnia zajęć we wskazanym Klubie Seniora
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności, kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)”.

Oświadczenie oraz życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Oferty należy składać do dnia 21 sierpnia 2019 r. do godz. 14.00 w formie papierowej zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Opolu ul Marii Konopnickiej 6 , biuro czynne w poniedziałki od 8.00- 17.00, wtorek, środa, czwartek od 8.00 do 15.30, w piątek od 8.00 do 14.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania  terminu, o którym mowa powyżej, ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty złożone po wskazanym przez Zamawiającego terminie nie będą rozpatrywane (zostaną przez Zamawiającego odrzucone).

Zamawiający dokona wyboru ofert najpóźniej do dnia 02 września 2019 r. Zamawiający powiadomi telefonicznie bądź pocztą elektroniczną osoby o terminie i miejscu zawarcia umowy.


   

Kontakt

Wszelkich informacji związanych z niniejszym zapytaniem udziela:

Pan Krystian Baldy,

krystian.baldy@skgd.pl

Tel. 77 402 10 79

X

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close